Handlingsplaner for trua arter

Over to tusen arter i Norge er trua med å bli utryddet. Miljødirektoratet utarbeider handlingsplaner for å ta vare på enkelte av disse, og målet er at artene skal overleve i norsk natur på lang sikt.

Jordas biologiske mangfold er et resultat av flere milliarder år med evolusjon. Evolusjonen har ført til at arter både har blitt dannet og noen arter har dødd ut. I dag finnes bare ti prosent av artene som har levd på jorda.

Av de antatt 13 millioner artene som lever på jorda, er bare rundt 1,8 millioner vitenskapelig beskrevet og navngitte. Livsformene dør raskere ut enn vitenskapen klarer å beskrive dem.

Ti prosent av artene kan være borte innen 25 år

Menneskelig påvirkning fører til at arter forsvinner i et stadig høyere tempo. Med tanke på gjennomsnittet de siste hundre millioner årene, er hastigheten i dag mellom hundre og tusen ganger høyere enn i den naturlige evolusjonen. Minst ti prosent av de globale dyre- og planteartene kan forsvinne innen 25 år.

Norge har et relativt lite mangfold av arter, sammenlignet med for eksempel tropiske områder. Vi antar at omkring 60 000 arter finnes i Norge, og mange av disse er fortsatt ikke påvist. Rundt 21 000 norske arter er vurdert ut fra hvor trua de er, og 4599 av disse er med i Norsk rødliste for arter 2010. 2398 arter er klassifisert som truete arter.

Handlingsplaner

Det er fylkesmannen som har ansvaret for å foreslå og drifte en stor del av handlingsplanene, som blir utarbeidet for å ta vare på artene. I tillegg til de eksisterende planene er en rekke snart ferdige, eller planlagte. Handlingsplanene vil også kunne gagne andre arter enn dem som de i utgangspunktet handler om.

Miljødirektoratet har laget følgende handlingsplaner for trua arter: 

Handlingsplan for åkerrikse

Handlingsplan for stor salamander

Handlingsplan for sinoberbille

Handlingsplan for rød skogfrue

Handlingsplan for mnemosynesommarfugl

Handlingsplan for hubro

Handlingsplan for hortulan

Handlingsplan for horndykker

Handlingsplan for fjellrev

Handlingsplan for elvesandjeger

Handlingsplan for elvemusling

Handlingsplan for dvergålegras

Handlingsplan for damfrosk

Relaterte lenker