Forholdet til inngrepsfrie naturområder (INON)

INON – Inngrepsfrie naturområder i Norge – er en indikator som viser omfanget av og utviklingen av større, sammenhengende naturområder. Utviklingen har vært fulgt i om lag 25 år, og kart og statistikk vil bli oppdatert framover. INON er en av flere indikatorer som brukes for å evaluere måloppnåelse for det nasjonale miljømålet om at økosystemene i Norge skal ha god tilstand og levere økosystemtjenester.

Regjeringen har slått fast at det er «eit mål å ta vare på dei miljøverdiane som er knytt til dei større samanhengande naturområda» (Prop. 1 S (2014-2015)).

Vurdering av miljøverdi skal ikke knyttes direkte til områdets status som inngrepsfritt område eller villmarksområde etter kriteriene i INON. Miljøverdiene må derfor analyseres og vurderes i hvert konkrete tilfelle.

Regjeringen har slått fast at INON ikke skal være et direkte styrende kriterium i regelverk og veiledere. Ved revisjoner av slike dokumenter vil INON bli tatt ut som et direkte styringssignal for arealbruken.

Temasider om INON som indikator finner du i høyremenyen.

Tema

Relaterte lenker