Beskrivelse og avgrensning

Et «sammenhengende naturområde» er fjell- og/eller skogareal med et urørt preg. Det kan være et avgrenset naturområde omgitt av bebyggelse på alle kanter, eller flere kvadratkilometer skog- og/eller fjellområder som bindes sammen av korridorer og som naturlig hører sammen.

I forbindelse med arealplanlegging eller konsekvensutredninger kan det være aktuelt å vise de sammenhengende naturområdene på kart. Kartgrunnlaget for arealbruksindikatoren «Inngrepsfrie naturområder i Norge» (INON) er et relevant utgangspunkt for å identifisere et sammenhengende naturområde.

Kartene gir informasjon om hvilke områder som ligger i bestemte avstander til nærmere definerte tyngre, tekniske inngrep. I tillegg kan det være andre områder som inngår i de sammenhengende naturområdene selv om de ikke blir definert som inngrepsfrie naturområder etter kriteriene i INON:

  • korridorer som er avgjørende for at folk eller dyr kan forflytte seg mellom de større naturområdene
  • arealer som på tross av inngrep (f.eks. mindre vassdragsinngrep eller en mindre kraftlinje) fungerer godt som leveområde for arealkrevende arter eller som turområde med urørt preg

Lokalkunnskap og faglige vurderinger må derfor supplere kart over inngrepsfrie områder når et sammenhengende naturområde skal kartfestes. Det er viktig å se på hvilke områder som hører naturlig sammen, enten økologisk eller for friluftsliv og landskapsopplevelse.

Tema