Binne med tre unger. Foto: Hasse Östbom

Rovvilt

Stortinget har bestemt at vi skal ha bestander av rovviltartene gaupe, jerv, ulv, brunbjørn og kongeørn i Norge. Det er fastsatt nasjonale mål for antall årlige ynglinger, altså ungekull for hver art hvert år. Disse bestandsmålene er 65 ungekull av gaupe, 39 ungekull av jerv, 13 ungekull av brunbjørn, 4-6 ungekull av ulv og 850-1200 hekkende par av kongeørn. Miljødirektoratet har en sentral rolle innen rovviltforvaltning.

Tjenester og verktøy