Slåttemyr med store forekomster av orkidéer. Kim Abel, Naturarkivet.no

Om utvalgte naturtyper

Naturmangfoldloven gir hjemmel for å vedta utvalgte naturtyper, og det er Kongen i statsråd som fastsetter forskrift som angir bestemte naturtyper som utvalgt. 

Seks utvalgte naturtyper

1. hule eiker
2. kalklindeskog
3. kalksjøer
4. slåttemark
5. slåttemyr

Disse ble vedtatt ved Kongen i statsråd 13. mai 2011.

6. kystlynghei

Vedtatt 7. mai 2015.

Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde. At en naturtype har status som utvalgt betyr at den anses som viktigere enn andre naturtyper, og at det skal tas spesielle hensyn til slike forekomster.

Naturtyper som kan vurderes å bli utvalgt er enten truet, viktig for en eller flere prioriterte arter, har en vesentlig andel av sin utbredelse i Norge, eller det er internasjonale forpliktelser knyttet til naturtypen.

Handlingsplaner og tilskudd

Miljødirektoratet utgir handlingsplaner for utvalgte naturtyper. I en slik handlingsplan legges det fram en plan for tiltak som skal gjennomføres i arbeidet med å ivareta en naturtype. Miljødirektoratet tildeler også tilskudd til tiltak som bidrar til å ta vare på trua og utvalgte naturtyper.

Relaterte lenker