Ytre Hvaler nasjonalpark er en av tre steder hvor den prioriterte arten honningblom fortsatt finnes. Statens naturoppsyn gjennomfører skjøtsel for å bedre vilkårene for arten. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Prioriterte arter og utvalgte naturtyper

Naturmangfoldloven åpner for å gi trua arter en særskilt sikring ved at de får status som prioriterte arter. Tilsvarende er det for bestemmelser om utvalgte naturtyper. Det er Miljødirektoratet som fremmer forslag til slike arter eller naturtyper, og avgjørelsen skjer ved kongen i statsråd. De åtte første prioriterte artene ble vedtatt 20. mai 2011, mens de fem første utvalgte naturtypene ble vedtatt 13. mai 2011. For alle prioriterte arter og utvalgte naturtyper har det blitt utarbeidet en handlingsplan. På disse sidene finner du mer informasjon om både prioriterte arter og utvalgte naturtyper.

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker