Oversiktsbilde over de østre deler av Kolsås-Dælivann landskapsvernområde. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Landskap

Norge ligger i utkanten av det eurasiske kontinentet, og kombinasjonen av topografi, nordlig beliggenhet og påvirkning fra varme havstrømmer har gitt opphav til en stor variasjon i naturgrunnlag og landskap som er unikt i europeisk sammenheng. Innslaget av natur og kultur varierer fra urørt naturlandskap, til urbant bylandskap. Miljødirektoratet har et ansvar for å følge opp de mål som er satt for forvaltning av landskap i naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven og i Den europeiske landskapskonvensjonen.Vi fokuserer i hovedsak på naturdimensjonene i landskapet.

Relaterte lenker