Finn tema

Miljødirektoratet arbeider med en lang rekke tema på miljøområdet, og her finner du en oversikt over alle temasidene på miljødirektoratet.no. Du kan også søke etter tema i søkefeltet.

Samlet plan for Telemark

078 Skiensvassdraget 39 Kvitå 45 Hjartdøla 48 Bærtjønn 49 Kovstul, Fåne, Mæl II, Digerå pumpe.pdf 078 Skiensvassdraget 40 Fosse 41 Omnesfossen 43 Hanfoss (Tinnelvoverføringen).p... 02.01.14

Samlet plan for Troms

791 Målselvvassdraget 01 Andsvatn (Reisvatn).pdf 791 Målselvvassdraget 01 Andsvatn VF.pdf 791 Målselvvassdraget 09 Setermoen.pdf 791 Målselvvassdraget 21 Høgda.pdf 793 Lakselva ... 03.01.14

Samlet plan for Vest-Agder

119 Mandalselva 01 Nødingfoss 02 Haugsfoss.pdf 119 Mandalselva 03 Øyslebø.pdf 119 Mandalselva 06 Kosåna.pdf 119 Mandalselva 11 Hesja.pdf 119 Mandalselva 31 Skjerka 32 Kvernevatn... 03.01.14

Samlet plan for Vestfold

073 Numedalslågen 02 Vierødfoss.pdf 073 Numedalslågen 03 Brufoss .pdf 073 Numedalslågen 50 Daleelva.pdf 03.01.14

Samlet plan for Østfold

004 Glomma og Lågen 11 Lekum VF.pdf 004 Glomma og Lågen 11 Lekum.pdf 03.01.14

Sammenhengende naturområder

Større, sammenhengende naturområder med urørt preg har en selvstendig miljøverdi, ved... 17.06.15

Skog

Skogen i Norge er viktig i klimasammenheng ved at den årlig tar opp en CO 2 -mengde som... 27.08.15

Skrantesjuke (CWD)

Skrantesjuke, eller Chronic wasting disease (CWD) er en smittsom sykdom som kan ramme... 22.06.17

Skrantesjuke (CWD) – innsamling under jakt

Det skal også i 2017 samles inn materiale for å øke kunnskapen om forekomsten av CWD i Norge. 29.06.16

Spillolje - meldingstjeneste for refusjonsanleggene

Vi bruker denne siden som en aktiv kommunikasjonskanal med refusjonsanleggene. Legger ut svar på spørsmål som er av felles interesse og kommentarer og avklaringer om vilkårene,... 14.06.13

Statens naturoppsyns rolle og myndighet som tilsynsetat

Statens naturoppsyn skal ivareta at bestemmelsene i naturoppsynsloven blir fulgt. 28.06.13

Statens samlede beredskap i rovviltsaker

Miljødirektoratet og vårt feltpersonell Statens naturoppsyn (SNO) og alle fylkesmenn har ordninger for å ivareta og håndtere henvendelser knyttet til rovvilt. Dette gjelder i... 14.05.18

Struktur og innhold i forvaltningsplaner

En forvaltningsplan skal inneholde en beskrivelse av verneverdier, brukerinteresser og... 01.11.13

Sukkertare

Sukkertare er en av Norges vanligste tarer og danner store undersjøiske skoger langs hel... 01.07.13

Søke om konto/kontorepresentant

Nyhetsmelding 26.11.2018 - Søknadsprosessen til klimakvoteregisteret blir digital Vi lanserer om kort tid en ny plattform for å søke om kontoer og nye kontorepresentanter.... 14.03.18

Tekstiler

Produkter som er av tekstil eller inneholder mye tekstil omfatter stoff, klær, sko,...

Tiltaksplan

Med utgangspunkt i forvaltningsplanen for et verneområde, kan det utarbeides en... 01.11.13

Utarbeidelse av forvaltningsplan

Arbeidet med forvaltningsplaner krever involvering og god dialog med ulike brukergrupper... 01.11.13

Vannsøyleovervåking

For å se på effekter av utslippene for organismer som lever i vannet, overvåkes fisk og utplasserte blåskjell i bur i tilknytning til installasjonene. Dette gjøres årlig oftest ... 26.06.13

Vaskemidler

Vaskemidler og rengjøringsmidler er en produktgruppe som består av mange ulike kjemiske...

Verdi for naturmangfold, friluftsliv, landskapsopplevelse og klimatilpasning

Større, sammenhengende naturområder er viktige som leveområder for arter som enten bruker store arealer i sin livssyklus, eller som lett blir forstyrret av støy og menneskelig... 02.07.15

Vern og beskyttelse av marine områder

Alger, sjøgress og dyr som lever i tilknytning til havbunnen er utsatt for betydelig... 20.05.15

Økologisk grunnkart

Økologisk grunnkart er en samling av ulike kartlag som gir kunnskap om hvor naturtyper,... 01.11.17

Årsrapporter tilsyn

Etter at de årlige tilsynene til Miljødirekoratet og Fylkesmannen er gjennomført,... 05.09.13