Finn tema

Miljødirektoratet arbeider med en lang rekke tema på miljøområdet, og her finner du en oversikt over alle temasidene på miljødirektoratet.no. Du kan også søke etter tema i søkefeltet.

Fylkesvise prosjektomtaler

Finnmark.pdf Hordaland.pdf Møre og Romsdal.pdf Nordland.pdf Nord-Trøndelag.pdf Rogaland.pdf Sogn og Fjordane.pdf 03.01.14

Genmodifiserte organismer

Genmodifiserte organismer (GMO) er planter, dyr og mikroorganismer hvor den genetiske... 02.10.14

Globale og regionale kjemikalie- og avfallsavtaler

Mange kjemikalier transporteres over landegrensene og forpliktende, internasjonale avtal... 28.05.13

Grunnlagsundersøkelser

Grunnlagsundersøkelser skal gjennomføres før leteboring i nye områder og før produksjonsboring. Undersøkelsene er en del av bunnhabitatovervåkingen og består i å ta prøver av... 26.06.13

Hovedrapport samlet plan

Samlet Plan for vassdrag - Hovedrapport.pdf Hovedrapport\The Master Plan for Water Resources.pdf 03.01.14

Internasjonalt havarbeid

Norges havområder er nedstrøms europeiske havområder og Østersjøen. Det betyr at... 20.05.15

Jakt og fiske

Miljødirektoratet har, sammen med Klima- og miljødepartementet, det overordnede ansvaret... 29.05.13

Kartlegging av marine naturtyper

Det er et stadig økende aktivitetspress på våre kyst- og havområder. For å kunne forvalt... 26.10.17

Kjemikalieregelverk

Miljødirektoratet har forvaltningsansvaret for fleire regelverk for kjemikal. Noreg er...

Klassifisering og merking av kjemikalier (CLP)

Farlige kjemiske stoffer og stoffblandinger (kjemikalier) skal klassifiseres og merkes f... 23.05.13

Klimaeffekter

Klima og klimaendringer har en kaskade av effekter på natur og samfunn. Endringer i... 04.09.14

Klimakvoteregisteret

Det norske registeret for klimakvoter er en del av EUs felles register (Union Registry) for alle de nasjonale klimakvoteregistrene i EUs kvotehandelsystem. 14.03.18

Klimaovervåking

Klimaet endrer seg som følge av menneskenes utslipp av klimagasser. Miljødirektoratet... 11.10.13

Klimatilpasning

Klima- og miljødepartementet har ansvaret for å legge til rette for regjeringens... 25.10.13

Kortlevde klimadrivere

Kortlevde klimadrivere er gasser og partikler som bidrar til oppvarming og som har en... 05.12.13

Kvotepliktig industri

Klimakvotesystemet omfatter både petroleumsvirksomhet og landbasert industri i Norge.... 12.06.13

Kvotepris for beregning av årlig CO2-kompensasjon

Kvoteprisen som vil bli lagt til grunn for beregning av CO2-kompensasjon for støtteåret 2018, som utbetales etterskuddsvis i 2019, er 54,91 kroner per tonn CO2. Årlig... 15.01.14

Levende reptiler

I Norge er det tillatt å innføre og eie 19 arter krypdyr til innendørs lukket hold. Tar du med deg noen av disse til Norge, må du sørge for at du har papirene i orden før du... 01.03.19

Lokale klimatiltak

Kommunene har mange viktige virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og oppnå... 29.05.13

Marin forvaltning

Norge har råderett over havområder som er mer enn seks ganger så stort som landarealet.... 26.02.15

Marin verneplan

Det er et nasjonalt mål å bevare et representativt utvalg av norsk natur for kommende... 24.06.13

Marint biologisk mangfold

Marint biologisk mangfold, eller marin biodiversitet, er et begrep som beskriver... 20.05.15

Marint søppel

Plastforsøpling i havet er en av vår tid største miljøproblem. Plastavfall brytes svært... 22.06.13

Miljø og utvikling

Norge skal være en pådriver for et ambisiøst og forpliktende internasjonalt samarbeid på... 01.06.13