Finn tema

Miljødirektoratet arbeider med en lang rekke tema på miljøområdet, og her finner du en oversikt over alle temasidene på miljødirektoratet.no. Du kan også søke etter tema i søkefeltet.

Akvakultur

27.05.15

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

Miljødirektoratet har samlet Norges viktigste arter. Totalt utgjør dette rundt 4600... 18.02.15

Barentssamarbeidet

Miljødirektoratet deltar i et samarbeid om såkalte "Barents hot spots" under Barentsrådets miljøarbeidsgruppe. En "hot spot" er i denne sammenhengen en virksomhet med store... 14.12.17

Beredskap mot akutt forurensning

Miljødirektoratet stiller krav til kommuner og private virksomheters beredskap mot akutt... 16.06.13

Beskrivelse og avgrensning

Et «sammenhengende naturområde» er fjell- og/eller skogareal med et urørt preg. Det kan være et avgrenset naturområde omgitt av bebyggelse på alle kanter, eller flere... 02.07.15

Biologisk behandling

Hensikten med biologisk behandling er å ta vare på ressursene i organisk avfall som matavfall, hageavfall og treflis. At våtorganisk avfall går til biogass- eller komposteringsa...

Bunnhabitatsundersøkelser

Bunnhabitatovervåkingen består i å ta prøver av sjøbunnen, analysere sedimentet for tungmetaller og oljeforbindelser, samt å se på biodiversiteten i bløtbunnsfaunasamfunnet. Nor... 26.06.13

Byggevarer

Byggevarer omfatter mange kjemikalier og produkter som kan inneholde farlige stoffer.... 18.02.14

CO2-priskompensasjon

Regjeringa har etablert en CO2-kompensasjonsordning for industrien som skal forvaltes av Miljødirektoratet. Ordningen gjelder fra 1. juli 2013 til 31. desember 2020. 02.09.13

Det europeiske miljøbyrået (EEA) og EIONET

Miljøet kjenner ingen grenser. Denne erkjennelsen ligger til grunn for samarbeidet i Det europeiske nettet for miljøinformasjon og miljøobservasjon (Eionet). 11.10.13

Energiutnyttelse

Flere former for avfallsbehandling kan gi et overskudd av energi som bør utnyttes som en... 22.06.13

EU-EØS

Norges samarbeid med Europa er en av bærebjelkene i norsk utenrikspolitikk. Hva som skje... 26.03.15

EØS-midlene

Norge bidrar sammen med Island og Liechtenstein til sosial og økonomisk utjevning i... 12.06.13

FN-godkjente kvoter

Kvotepliktige virksomheter kan benytte FN-godkjente kvoter (FN-godkjente enheter/Kyoto-enheter) som en del av kvoteoppgjøret sitt i EUs kvotehandelssystem. De FN-godkjente kvote... 19.04.18

FN-kvoter: CDM- og JI-prosjekter

Kyotoavtalen etablerte to prosjektbaserte mekanismer for utslippsreduksjoner: Den grønne... 12.06.13

For skole

Miljødirektoratets tilbud til skoler er i hovedsak kanalisert gjennom satsingen Den... 09.05.14

Forholdet til inngrepsfrie naturområder (INON)

INON – Inngrepsfrie naturområder i Norge – er en indikator som viser omfanget av og utviklingen av større, sammenhengende naturområder. Utviklingen har vært fulgt i om lag 25 år... 02.07.15

Forskrift om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften)

Leketøyforskriften regulerer leketøys kjemiske, fysiske, mekaniske, elektriske,... 24.10.13

Forsøpling

Forsøpling er ulovleg, og kan både vere svært skjemmande for nærmiljøet og ei kjelde til... 22.06.13

Forvaltning av verneområder

Forvaltning av verneområder omfatter saksbehandling etter verneforskrifter, forvaltnings... 01.11.13

Forvaltningsplan

Forvaltningsplaner for verneområder skal være et praktisk hjelpemiddel til å oppretthold... 01.11.13

Forvaltningsplaner for norske havområder

I løpet av de ti siste årene, har Norge etablert forvaltningsplaner for Barentshavet og...

Friluftslivets år 2015

Friluftslivets år 2015 er over for denne gang. Markeringen fokuserte på friluftsliv i... 31.03.14

Fylkesvise prosjektomtaler

Finnmark.pdf Hordaland.pdf Møre og Romsdal.pdf Nordland.pdf Nord-Trøndelag.pdf Rogaland.pdf Sogn og Fjordane.pdf 03.01.14

Genmodifiserte organismer

Genmodifiserte organismer (GMO) er planter, dyr og mikroorganismer hvor den genetiske... 02.10.14