Statlige planretningslinjer

Statlige planretningslinjer het tidligere rikspolitiske retningslinjer. De rikspolitiske retningslinjene som er gitt etter den gamle plan- og bygningsloven gjelder fortsatt.

Formålet med planretningslinjene er å markere nasjonal politikk på områder som det er spesielt viktig at blir fulgt opp i planleggingen.

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen:

Formålet med disse retningslinjene er å tydeliggjøre nasjonal arealpolitikk i 100-metersbeltet langs sjøen. Målet er å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig utbygging langs sjøen. Kystkommunene deles i tre kategorier og det skal gjennomføres en sterkere geografisk differensiering, der vernet gjøres strengest i sentrale områder der presset på arealene er stort.

Rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden videreføres med enkelte endringer.

SPR strandsonen

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/2011/differensiert-forvaltning-strandsonen.html?id=636763

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene:

Den statlige retningslinjen setter nasjonale mål for klima- og energiplanleggingen i kommuner og fylkeskommuner. Kommunene skal i kommuneplanen eller i en egen kommunedelplan innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i tråd med denne retningslinjen. Revisjon av planer som behandler klima- og energispørsmål, skal vurderes regelmessig og minst hvert fjerde år i forbindelse med kommunal planstrategi.

Last ned fulltekstversjonen av retningslinjen for klima- og energiplanlegging i kommunene: http://www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20090904-1167.html

Gjeldende rikspolitiske retningslinjer:

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging

Retningslinjene gjelder for hele landet. Formålet med retningslinjene er at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse med miljømessige gode løsninger. Det skal legges til grunn et langsiktig bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene.
Vedtatt 20. august 1993.

Last ned fulltekstversjon av retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging

Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag

Retningslinjene gjelder for de vassdrag i hele landet som er vernet gjennom Stortingest vedtak i Verneplan I-IV for vassdrag fra 1973-1993. Formålet er å sikre at man unngår inngrep i vassdragene som kan redusere deres verdi for naturvern- og friluftsformål og vitenskap. Stortingets vedtak gir ikke retningslinjer for sikring av de vernede vassdrag mot andre inngrep enn kraftutbygging, men i vedtaket ligger en intensjon om å sørge for at verneverdiene knyttet til det enkelte vassdrag ikke blir ødelagt.

Last ned fulltekstversjonen av retningslinjene for vernede vassdrag: http://www.lovdata.no/for/sf/md/xd-19941110-1001.html