Nasjonale planoppgaver

Miljøverndepartementet er øverste myndighet i arealpolitikken. Nasjonale forventninger, enten i form av et eget forventningsdokument eller statlige planretningslinjer gir føringer for arealbruken på regionalt og kommunalt nivå. I tillegg kan staten gi rettslig bindende planbestemmelser og i særlige tilfeller utarbeide statlig arealplan. 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

For å fremme bærekraftig utvikling har plan- og bygningslovens bestemmelser om at Kongen hvert fjerde år skal utarbeide et dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Et slikt dokument ble første gang vedtatt 24. juni 2011.

De nasjonale forventningene peker på oppgaver og interesser som regjeringen mener det er viktig at fylkeskommunene og kommunene fokuserer på i planleggingen i den kommende perioden for å bidra til gjennomføring av gjeldende nasjonal politikk.

Det er nå et sammenhengende system for at planmyndigheter på sentralt, regionalt og lokalt nivå hvert fjerde år skal foreta en gjennomgang av sine behov for nye planpolitiske mål og planstrategier. De nasjonale forventningene vil være viktige for arbeidet med planstrategiene regionalt og kommunalt.

Statlige planretningslinjer

Statlige planretningslinjer (SPR) ble etter gammel lov kalt rikspolitiske retningslinjer (RPR). SPR vedtas av Kongen i statsråd og kan gjelde for hele landet eller for geografisk avgrensede områder av landet. SPR skal brukes for å konkretisere viktige nasjonale planleggingstema og hvordan ulike interesser og hensyn skal ivaretas og avveies i den videre planleggingen.

Statlige planbestemmelser

Statlige planbestemmelser (SPB) ble etter gammel lov kalt rikspolitiske bestemmelser, RPB. Dette er rettslig bindende bestemmelser som kan vedtas av Kongen i statsråd når det er nødvendig for å ivareta nasjonale eller regionale interesser. Bestemmelsene kan innebære forbud mot bygge- og anleggstiltak i nærmere geografiske områder, eller i hele landet i inntil 10 år. SPB går foran eldre arealplaner.

Statlige arealplaner

Staten kan utarbeide statlig reguleringsplan og arealdel av kommuneplan når viktige statlige eller regionale utbyggings-, anleggs- eller vernetiltak gjør det nødvendig, eller når andre samfunnsmessige hensyn tilsier det. Statlig plan er å anse som en unntaksordning som benyttes i situasjoner hvor det ikke kan ventes at den ordinære kommunale eller regionale planleggingen vil føre til et resultat som kan godtas av staten.