Motorisert ferdsel på barmark i Finnmark

Miljøverndepartementet tok i 2010 initiativet til et prosjekt rettet mot barmarkskjøring i Finnmark. Mål for prosjektet var å finne tiltak som reduser omfanget av skadelig barmarkskjøring i Finnmark på kort og lang sikt, samt skape forståelse for at slike tiltak er nødvendige.

Særordning i Finnmark

Ettersom Finnmark har et lite utbygd veinett, stort sett fravær av skogsbilvegnett, og at de tradisjonelle ferdselsårene er viktige for å videreføre tradisjonell høsting av naturen, har Finnmark en særordning med åpne løyper hvor det er lov å bruke motorkjøretøy uten å søke på forhånd. Etter forslag fra kommunen kan Fylkesmannen i Finnmark opprette løyper for barmarkskjøring etter gamle kjøretraseer. Barmarkstraseene i Finnmark utgjør en samlet lengde på omlag 770 km fordelt på 50 løyper.

Bakgrunnen for denne særordningen er at mange kommuner hadde etablert slike løyper gjennom egne forskrifter fram til 1988. De lokale forskriftene ble i 1988 erstattet av en nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann.

I tillegg til disse åpne løypene i Finnmark gis det også en rekke dispensasjoner fra kjøreforbudet i motorferdselloven. Finnmark har det høyeste antall dispensasjoner til ”særlige behov”. Tre av fire dispensasjoner til barmarkskjøring er gitt i Finnmark, noe som tilsvarer mer enn to dispensasjoner for hver registrert ATV i fylket. Dette kommer i tillegg til kjøringen som foregår på det etablerte barmarksløypenettet.

Målet er å redusere skadelig barmarkskjøring

Kjøring med motorkjøretøy kan medføre skader for dyreliv, fugleliv, friluftsliv, vegetasjon, fysisk miljø og økologi. Det er stor enighet i at omfanget av skadelig barmarkskjøring i Finnmark må reduseres. Målet med prosjektet har vært å komme med forslag til tiltak som fører til redusert omfang av skadelig barmarkskjøring i Finnmark på kort og lang sikt, samt skape forståelse for at slike tiltak er nødvendige.

Det har ikke vært et mål å fjerne barmarkskjøringen, men å sikre at den skadelige barmarkskjøringen blir redusert til et så lite omfang som mulig, ved blant annet å kanalisere den utenfor sårbare områder.

Involvering av interessegrupper og kommuner i Finnmark

Prosjektet har innhentet kunnskap for å finne gode tiltak som skal redusere den skadelige barmarkskjøringen. Det er lagt stor vekt på lokal og regional involvering for å sikre best mulig grunnlag for å foreslå gode tiltak. Det er blant annet avholdt flere regionale møter hvor kommunene og de forskjellige interessene har hatt mulighet til å legge fram sitt syn og sine forslag til tiltak.

For å få kunnskap om holdninger til barmarkskjøring i utmark og utbredelse av barmarkskjøring i Finnmark er det også gjennomført en spørreundersøkelse i regi av Norut-Alta.

Prosjektrapport med forslag til tiltak ble oversendt til Miljøverndepartementet 15. februar 2011, sammen med tilrådinger fra daværende Direktoratet for naturforvaltning.

Prosjektrapport med forslag til tiltak og rapport fra Norut finner du her.

Prosjektet har bestått av en styringsgruppe, en referansegruppe og en prosjektleder.

Prosjektleder

Jan Olli, e-postadresse: janolli@online.no, telefon: 958 20 286

Styringsgruppe

Organisasjon

Kontaktperson

E-post

Miljødirektoratet

Kirsten Thyrum

Snorre Stener

Kirsten.Thyrum@dirnat.no

Snorre.Stener@dirnat.no

Sametinget

Brita Oskal Eira

Dag Lantz

brita.oskal.eira@samediggi.no

dag.lantz@samediggi.no

Finnmark fylkeskommune

Stein Tage Domaas

stein.tage.domaas@ffk.no

Fylkesmannen i Finnmark

Ørjan Werner Jenssen

owj@fmfi.no

Referansegruppe

Referansegruppen har bestått av organisasjoner, hvor de viktigste berørte interessene har vært representert.

Organisasjon

Kontaktperson

E-post

Alta kommune

Jon-Håvar Haukland

joha@alta.kommune.no

 Ávjuvárre regionen

Klemet Erland Hætta

Keh@kautokeino.kommune.no

 FeFo

Jon Aarseth Meløy

jon.meloy@fefo.no

 Finnmark bondelag

Einar Andersen

einar.a@online.no

 FNF Finnmark

Anne Greve

finnmark@fnf-nett.no

 Kautokeino elgjegerforening

Per Nils Saari

per-nils@live.no

 Naturvernforbundet Finnmark

Ravdna Anti

r-anti@online.no

 NJFF-Finnmark

Wilfred Bang

Wilfred.Bang@nav.no

 Norske reindriftssamers landsforbund

Ole Mathis Eira

x.m.eira@hotmail.com

 Reinpolitiet

Steinar Bidne

bidnesteinar@politiet.no

 Sametingets ungdomsorganisasjon

Johan Vasara

jovasara@gmail.com

 Sámi bivdu ja meahccástan searvi

Anton Dahl

anton-d@online.no

 Sami nissunforum

Anne Ingebjørg Svineng Eriksen

anneinge@dcpost.no

 Statens naturoppsyn

Petter Kaald

petter.kaald@dirnat.no

 Tana kommune

Hartvik Hansen

hartvik.hansen@tana.kommune.no

Relaterte lenker