Motorferdsel og samfunn

Motorferdsel og samfunn var et prosjekt som ble satt i gang for å identifisere sentrale forhold og problemstillinger rundt motorferdsel i utmark med sikte på å gi bakgrunn for utforming av framtidas motorferdselpolitikk.

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) fikk i august 2005 i oppdrag av daværende Direktoratet for naturforvaltning (DN) å lede MoSa-prosjektet. I DNs prosjektskisse, som dannet utgangspunktet for MoSa, formuleres prosjektets formål på følgende måte:

Prosjektets hovedmål er å etablere et best mulig faglig grunnlag med råd og anbefalinger om hvordan motorferdsel i utmark (inklusiv vassdrag og luftrom) kan behandles i fremtiden, eventuelt hvordan eksisterende lov- og regelverk bør endres. Det skal legges særlig vekt på avveiningen mellom nytte- og verneverdier.

Prosjektets delmål var å

  • gi en oversiktlig og samlet presentasjon av foreliggende forskningsbasert kunnskap om omfang og effekter for natur og samfunn av motorferdsel i utmark
  • foreta en kartlegging av temaer og saksområder hvor kunnskapsnivået er mangelfullt, og utrede dette nærmere så langt prosjektets tidsramme og finansiering tillater det
  • legge fram en samlet presentasjon og vurdering av de interessekonflikter som knytter seg til motorisert ferdsel i utmark med særlig vekt på å etablere en omforent beskrivelse av dagens situasjon, praktisering av eksisterende lov- og regelverk og de erfaringer (felles oppfatninger så vel som konflikter) som knytter seg til dette
  • vurdere alternative løsninger for regulering og forvaltning av motorferdsel i utmark, særlig i forhold til bruk av plan- og bygningslovens planbestemmelser

Prosjektet hadde en form der prosjektledelse og sekretariat ble lagt til en forskningsinstitusjon. I tillegg ble det etablert en rådgivende gruppe med representanter fra forskning, forvaltning og relevante interessegrupper som fulgte prosjektet. Prosjektet ble avsluttet i oktober 2006 og NIBR har levert to rapporter. Du finner lenke til disse i høyremenyen.

NIBR-rapporten "Motorferdsel i utmark - omfang, erfaringer og effekter". (PDF-fil, 751 KB)
NIBR-rapporten "Revisjon av motorferdselloven - verdier, interesser og veivalg". (PDF-fil, 536 KB)