Motorferdsel og andre hensyn

Motoriserte framkomstmidler i utmark og vassdrag tjener i mange tilfeller åpenbare nytteformål, for eksempel i landbruk og anleggsvirksomhet. Samtidig fører motorferdsel i utmark til en rekke ulemper og skader, som støy, terrengskader, slitasje på vegetasjon, forstyrrelser av dyrelivet og konflikter med friluftslivet.

Motorferdsel i utmark er som hovedregel forbudt. Kjøring på barmark gir slitasje og skader på terrenget ved at belter og hjul etterlater seg merker og sår i naturen. I visse naturtyper, som myr, våtmark og sparsom og sentvoksende vegetasjon, kan sporene etter motorkjøretøy bli langvarige eller permanente. Dyr og fugler, og folk som har oppsøkt naturen for å oppleve stillhet og ro, kan også bli forstyrret.

I tillegg til skadene fra selve kjøringen, fører motorisert ferdsel til økt menneskelig aktivitet i naturområder som til nå har vært uberørte.

Helhetsperspektiv

Ett enkelt motorisert kjøretøy behøver isolert sett ikke å medføre vesentlig skade eller ulempe. Men summen av mange kjøretøyer vil uten tvil være en belastning for naturen og friluftslivet. Det er derfor viktig at vi ikke ser på den enkelte tur isolert sett, men vurderer kjøringen i et helhetsperspektiv, for på den måten best mulig å følge opp intensjonene med bestemmelsene om motorferdsel i utmark.

Skal vi greie å bevare vår natur mest mulig fri for støy og forstyrrelser, er det viktig at bestemmelsene blir fulgt opp.

Omfanget av motorferdsel

Ifølge nasjonal forskrift § 7 skal kommunene rapportere sin behandling av saker etter §§ 5 og 6. Rapporteringsformen fastsettes av Miljøverndepartementet. Rapporteringsplikten kan utvides til også å gjelde andre forhold vedrørende motorferdsel. Kommunenes rapportering skjer nå gjennom KOSTRA, og statistikk over kommunenes praksis legges ut på Statistisk sentralbyrå sine hjemmesider. 

Grunneiere kan forby motorferdsel

Uavhengig av motorferdselregelverket kan den enkelte grunneier forby motorferdsel i utmark. Grunneieren kan likevel ikke hindre redningstjeneste og lignende som skjer i henhold til nødrettsreglene, eller politimyndighetens motorferdsel hjemlet i den såkalte generalfullmakten.

Relaterte lenker