Snøscooter. Foto: Reidar Hindrum

Lover og regler om motorferdsel

Formålet med loven er å verne om naturmiljøet og sikre friluftsliv og rekreasjonsverdier. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) har som utgangspunkt at motorisert ferdsel i utmark og vassdrag ikke er tillatt med mindre det følger av loven eller vedtak med hjemmel i loven.

Motorferdselregelverket har bestemmelser som åpner for nødvendig kjøring knyttet til anerkjente nytteformål, men den tillater ikke unødvendig og fornøyelsespreget kjøring.

Det stilles krav om at lovlig motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Loven gjelder motorferdsel med bruk av kjøretøy, båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor, og landing og start med motordrevet luftfartøy.

Når det gjelder hva som defineres som utmark, så menes utmark i henhold til friluftslovens bestemmelser. I tillegg regnes setervoll, hustomt, engslått, kulturbeite og skogplantefelt som ligger i utmark som utmark etter motorferdselloven. Det samme gjelder for vei i utmark som ikke er opparbeidet eller brøytet for kjøring med bil.

Motorisert ferdsel i utmark reguleres av følgende regelverk:

Veiledning og nærmere utdyping av regelverket finnes i tilhørende rundskriv:

Øvrige bestemmelser som har betydning for motorisert ferdsel i utmark og vassdrag:

Bruk av vannscooter reguleres av:

Relaterte lenker