Søkerens side

Her finner du informasjon om det som er mest relevant i søknadsprossessen, og hva som er dine plikter knyttet til søknad om godkjenning og eventuell utsetting. Informasjonen som finnes på disse sidene er kun veiledende og ikke uttømmende, og søkere må selv påse at de overholder alle krav som følger av genteknologiloven med forskrifter.

Saksbehandlingen

Søknader om utsetting skal sendes til Miljødirektoratet.
Saksbehandlingsfrister:

 • For søknad om utsetting som nevnt i genteknologiloven § 9 annet ledd bokstav a til e skal vedtak treffes innen 90 dager etter at søknaden er mottatt. Ved beregning av fristen medregnes ikke den tid godkjenningsmyndigheten avventer ytterligere opplysninger fra søker, eller det gjennomføres offentlig høring.
 • For søknad om utsetting som nevnt i genteknologiloven § 9 annet ledd bokstav f utarbeides en vurerderinsrapport som senest 90 dager etter søknaden er mottatt sendes søkeren. Søker skal samtidig få beskjed om at søknaden er sendt de øvrige landene i EØS for kommentarer og med en anbefaling om godkjenning, eller om at søknaden avslås fordi utsettingen ikke oppfyller kravene i eller i medhold av genteknologiloven. Ved beregning av fristen medregnes ikke den tid godkjenningsmyndigheten avventer ytterligere opplysninger fra søker.
 • For utsetting som nevnt i genteknologiloven § 9 annet ledd bokstav g til i, se egne sider om transport, import og eksport.

Søknader om innesluttet bruk skal sendes til Helsedirektoratet.

Søkerens plikter

 • Levere fullstendig søknad (søknadspapirer og konsekvensutredning)
 • Følge eventuelle vilkår som er satt for godkjenning
 • Følge kravene til merking, import og eksport
 • Opplysningsplikt
 • nye opplysninger som kan være av betydning eller er nødvendige skal meldes ansvarlig myndighet
 • ytterligere opplysninger og undersøkelser må frembringes dersom dette er nødvendig for å avgjøre søknaden
 • opplysninger som kreves av tilsynsmyndighet for å kunne gjennomføre tilsynet skal oppgis etter pålegg
 • Varslingsplikt ved uhell og andre uforutsette forhold ved fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer
 • Øyeblikkelig stanse virksomheten når det gis pålegg fra tilsynsmyndigheten fordi
 • virksomheten utføres i strid med loven eller vedtak i medhold av loven, eller 
 • det er fare for helse- eller miljømessige skadevirkninger
 • Plikt til å avverge og begrense skade
 • når genmodifiserte organismer er kommet ut i miljøet i strid med loven, eller er satt ut i miljøet i samsvar med vedtak etter loven, men det viser seg at bruken medfører større risiko for miljø eller helse enn forutsatt da bruken ble godkjent
 • ved å treffe rimelige tiltak, herunder gjennomføre oppsamling av organismene eller treffe andre tiltak for å bekjempe dem
 • Erstatningsansvar
 • ansvarlig for virksomheten har erstatningsansvar uten hensyn til egen skyld, når virksomheten ved utsetting eller utslipp i miljøet av genmodifiserte organismer volder skade, ulempe eller tap
 • for øvrig gjelder reglene i forurensingslovens kapittel 8 om forurensingsskade så langt de passer