Bilde av Synthia tatt gjennom elektronmikroskop. © Foto: Tom Deerinck og Mark Ellisman, National Center for Microscopy and Imaging Research, University of California, San Diego.

Norsk regelverk om GMO

Regelverket om genmodifiserte organismer er komplekst og ansvaret fordelt mellom ulike aktører. Den norske lovgivningen er nært knyttet opp mot det internasjonale regelverket på området. På disse sidene finner du en oversikt over nasjonale aktører og ansvarsområder.

Genteknologiloven er den sentrale loven på området. Loven regulerer fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer, og produkter som består av eller inneholder genmodifiserte organismer. Loven kommer til anvendelse på det norske fastland og på Svalbard, Jan Mayen, de norske biland i Antarktis, innenfor Norges økonomiske sone og på den norske del av kontinentalsokkelen.

Formålet med loven er å sikre at fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer skjer på en etisk og samfunnsmessig forsvarlig måte. Dette må være i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling og uten helse- og miljømessige skadevirkninger.

Lovens forarbeider

De første forarbeidene er ikke blitt lagt ut elektronisk og må bestilles hos Regjeringen.no.

Andre relaterte lover og ansvarlige myndigheter

Matloven er hjemmelsgrunnlag for krav om godkjenning, begrensning av og forbud mot genmodifisert mat, samt merking av genmodifisert mat. Du finner mer om genmodifisert mat hos matportalen. Lenke til matportalen finner du i høyremargen. Ansvarlige myndigheter etter matloven er Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Mattilsynet.

Miljøinformasjonsloven gir alle borgere rett til opplysninger både fra offentlige myndigheter og private virksomheter om forhold som har betydning for miljøet. Mer om loven finner du i høyremargen.

Ved vurdering av etikk, bærekraft og samfunnsnytte knyttet til GMO generelt og GMO-mat spesielt trekkes Bioteknologinemda inn. I et eget temahefte har Bioteknologinemda drøftet kriteriene: etikk, bærekraft og samfunnsnytte.

Relaterte lenker