REACH-forskriften

Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) gjennomfører REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006, endringsforordninger til REACH og  tilknyttet regelverk  i norsk rett. Regelverk som er gjennomført i Norge ligger i forskriften som pdf-lenker.

Tema

Kategori