Kommentarer til forurensningsforskriften kapittel 22: Mudring og dumping i sjø og vassdrag

Til § 22-1 Virkeområde

Saklig virkeområde

Utfylling/dumping fra land reguleres ikke etter disse bestemmelsene. Slik utfylling/dumping reguleres mest hensiktsmessig etter plan- og bygningsloven. Forurensningsloven kan likevel komme til anvendelse for større saker, og/eller der sedimentene på utfyllings-/dumpestedet er forurensede.

Heller ikke dumping av innretninger fra offshoreindustrien dekkes av kapittel 22. Behandlingen av slike disponeringssaker skal skje i medhold av petroleumsloven, med eventuell etterfølgende særskilt tillatelse til dumping etter forurensningsloven og sjødygtighedsloven.

Geografisk virkeområde

Bestemmelsene gjelder i vassdrag, norsk indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone og på norsk kontinentalsokkel. For norske skip gjelder de i alle farvann, herunder andre lands farvann. I norsk økonomisk sone og på norsk kontinentalsokkel innebærer folkeretten at det bare er regler som er vedtatt i samsvar med internasjonal rett som kan håndheves ovenfor fremmede skip.

Til § 22-2 Definisjoner

Bestemmelsene i kapittel 22 regulerer mudring og dumping. Dette er aktiviteter som dels tilfører nye stoffer som kan ha negative effekter i sjø og vassdrag, og dels forstyrrer bunnsedimentene på mudre- eller dumpestedet. Det siste kan føre til at tidligere forurensning gir økt skade eller ulempe. Selv ved dumping av såkalte « rene » masser på « ren » bunn vil det kunne oppstå lokale effekter (økt turbiditet, tilslamming, klogging av gjeller på fisk mv) som kan være til ulempe eller skade for miljøet. Aktiviteter som har en annen hensikt, men som i noen grad kan føre til tilfeldig tilførsel eller flytting av masser omfattes ikke av forskriften. Eksempler på slike aktiviteter er sprengning av skjær, uttak av skjellsand, kalking av vassdrag, oppankring, prøvetaking mv.

Utslipp av stoffer og gjenstander generert som følge av daglig drift av skip og offshoreinnretninger anses ikke som dumping. Disse aktivitetene reguleres bl.a. av andre regler etter sjødyktighetsloven og forurensningsloven.

Heller ikke driftsutslipp fra fiskeri- og oppdrettsnæringen anses som dumping etter kapittel 22. Det dreier seg her om uforedlet fiskeavfall, f.eks avfall etter sløying av fersk fisk på feltet. Avfall som følge av foredling/prosessering på land omfattes av dumpedefinisjonen, men står på listen i § 22-4 over avfall og annet materiale som etter søknad kan tillates dumpet.

 

Vanlig forurensning fra forsvarets virksomhet tillatt, jf. forurensningsloven § 8 andre ledd. Senking av skip i forbindelse med skyteøvelser anses som en del av forsvarets normalaktivitet som dermed ikke krever tillatelse etter denne forskriften. Dumping av ammunisjon derimot anses ikke som en slik normalaktivitet og er definert som dumping.

Plassering av materiale i sjø eller vassdrag for et annet formål enn fjerning anses ikke som dumping. Slik plassering omfattes likevel av bestemmelsene dersom formålet med plasseringen er å bruke materialet på en annen måte enn det opprinnelig ble bygd eller konstruert for. Det følger av § 22-5 at denne type tiltak ikke kan iverksettes uten tillatelse.

Til § 22-3 Forbud mot mudring

Det er i utgangspunktet et generelt forbud mot mudring. Etter søknad kan imidlertid miljøvernmyndighetene gi tillatelse til slik aktivitet.

Mudring vil ofte være nødvendig for å opprettholde seilingsdybden i havner og innseilinger, ved utbyggingsprosjekter osv. Dersom muddermassene er kontaminerte over et visst nivå, jf gjeldende sedimentkvalitetskriterier, kan konklusjonen bli at det gis tillatelse til mudring, men ikke til dumping av muddermassene. Tillatelse til mudring forutsetter da at det finnes alternativ disponering for muddermassene.

Til § 22-4 Forbud mot dumping

Det er i utgangspunktet et generelt dumpeforbud. Etter søknad kan imidlertid miljøvernmyndighetene gi tillatelse til dumping av de typer avfall/materiale som er angitt i § 22-4 a) - e). I kommentarene til § 22-6 er behandlingen av søknadene nærmere beskrevet.

Unntakene fra forbudet mot dumping følger i hovedsak av OSPAR (se konvensjonens vedlegg II, art 3 og 9). Tidligere utfasing av metallskip, § 22-4 b), er imidlertid en innskjerping i forhold til konvensjonen ut fra ønsket om å begrense dumping av avfall som primært består av stål, jern og andre gjenvinnbare metaller.

Uansett unntakskategorier er det ikke lov å dumpe noe avfall eller annet materiale som inneholder radioaktive stoffer.

Til § 22-5 Plassering av materiale

Paragrafen regulerer plassering av materiale i den grad materialet plasseres for et annet formål enn det opprinnelig ble bygd eller konstruert for, f.eks i den hensikt å etablere et kunstig fiskerev. Plassering av materiale krever tillatelse fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

Til § 22-6 Tillatelse til mudring, dumping samt plassering av materiale

Egne retningslinjer er utarbeidet om hvilke opplysninger som skal med i en søknad om mudring, dumping eller mudring med påfølgende dumping.

De fleste søknader om mudring og dumping gjelder slik aktivitet innenfor havne- og farvannslovens virkeområde, dvs i vassdrag, indre farvann og sjøterritoriet. I slike tilfeller er det nødvendig med tillatelse både etter disse bestemmelsene og etter havne- og farvannsloven. Søknad om tillatelse etter havne- og farvannsloven sendes Kystverket.

Til § 22-7 Rapportering

Tillatelsen vil normalt inneholde vilkår om rapportering. Rapporten skal inneholde informasjon om mengder og typer avfall/materiale som er dumpet. Det skal videre dokumenteres at vilkårene gitt i tillatelsen til mudring og/eller dumping eller plassering av materiale er overholdt. Eventuelt avvik skal begrunnes.

Til § 22-8 Unntak fra forbudet mot dumping

Dersom avfall eller annet materiale dumpes etter denne unntaksbestemmelsen, skal det snarest meldes fra til Klima- og forurensningsdirektoratet. Meldingen skal inneholde opplysninger om omstendighetene rundt dumpingen samt art og mengde av det avfall eller materialet som ble dumpet.