Forskrift

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier

Forskriften ble opphevet 1.6.2015. 13.06.13

REACH-forskriften

Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) gjennomfører REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006, endringsforordninger til... 06.09.13

Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften)

Den nye forskriften om deklarering av kjemikalier til produktregisteret ble innført 1. juni 2015. Den gamle forskriften om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier...

Forskrift om fremmede organismer

Forskrift om fremmede organismer er hjemlet i naturmangfoldloven kapittel IV, og har til formål å forebygge introduksjoner av fremmede organismer som kan medføre uheldige følger... 21.12.15