Status for gjennomføring av CLP-regelverk

I CLP endres kravene til klassifisering og merking av stoffer og stoffblandinger ved tekniske tilpasninger (ATP'er, adaption to technical and scientific progress). De tekniske tilpasningene er ofte enten ny eller endret harmonisert klassifisering av stoffer i EU. Andre tilpasninger som foretas jevnlig er endring av kriteriene som følge av endring i det globalt harmoniserte systemet for klassifisering og merking av kjemikalier, GHS.

Alle endringer til CLP-forordningen er EØS-relevante og kommer mest sannsynlig til å bli gjennomført i norsk rett. Derfor er det viktig at norske virksomheter forbereder seg på de endringsforordningene som ennå ikke er gjennomført i norsk rett, da det ikke vil være egne overgangsordninger i Norge. Her finner du oversikt over status for gjennomføringen av disse i Norge.

Konsolidert versjon av CLP er en sammenskrivning av CLP og endringene som er trådt i kraft. Se første side for oversikt over hvilke endringer som er inkludert. Vær oppmerksom på at det stadig kommer endringer, se tabell under for mer informasjon.

Status for endringer til CLP i EU og Norge:

Forordning/     teknisk tilpasning

Hva endres

Status i EU

Status i Norge

13. ATP

Endringer i klassifisering av stoffer, vedlegg VI

 

Under arbeid

Vært på høring våren 2018

12. ATP Endringer i kriterier som følge av GHS 6. og 7. revisjon Under arbeid

Sendes på høring høsten 2018

2018/669

11. ATP

Oversettelse av kjemiske navn til alle språk (t.o.m. 6. ATP), vedlegg VI

Trådt i kraft, bindende fra 1. desember 2019.

Vært på høring våren 2018

2017/776

10. ATP

Endringer i klassifisering av stoffer, vedlegg VI

Trådt i kraft, bindende fra 1. desember 2018

Gjennomført i norsk regelverk

2017/542

Ny endring til CLP, gjelder artikkel 45

Nytt vedlegg VIII til CLP som omhandler giftinformasjon. Det innføres et nytt, felles europeisk format for innsending av informasjon til myndighetene til bruk i nødstilfeller. Stoffblandinger som er omfattet av forslaget skal identifiseres med "Unique Formula Identifier" (UFI) og et felles europeisk produktkategoriseringssystem.

Trådt i kraft, bindende fra 1. januar 2020 Gjennomført i norsk regelverk

1179/2016

9. ATP

Endringer i klassifisering av stoffer, vedlegg VI

Trådt i kraft, bindende fra 1. mars 2018

Gjennomført i norsk regelverk

918/2016

8. ATP

Endringer i kriterier som følge av GHS femte revisjon

Trådt i kraft, bindende fra 1. februar 2018

Gjennomført i norsk regelverk

1221/2015

7. ATP

Endringer i klassifisering av stoffer, vedlegg VI

Trådt i kraft, bindende fra 1. januar 2017

Gjennomført i norsk regelverk

1297/2014

Strengere regulering av tøyvaskemidler i oppløselig emballasje

Endringen er tatt inn i CLP ved en hasteprosedyre og gjelder fra 1. juni 2015

Gjennomført i norsk regelverk

491/2015

Endring av overgangstid i 6. ATP for stoffer på vedlegg VI - fra 1. april 2015 til 1. januar 2016

Trådt i kraft, 6. ATP artikkel 1(3) bindende fra 1.1.2016

Gjennomført i norsk regelverk

605/2014               

6. ATP

Endringer i klassifisering av stoffer,   vedlegg VI

Trådt i kraft, artikkel 1(1) og 1 (2) bindende fra 1.12 2014 for stoffer, 1.6.2015 for stoffblandinger, artikkel 1(3) bindende fra 1.1.2016

Gjennomført i norsk regelverk

944/2013

5. ATP

Endringer i klassifisering av stoffer,   vedlegg VI

Trådt i kraft, artikkel 1(1) bindende fra 1.12 2014 for stoffer, 1.6.2015 for stoffblandinger, artikkel 1(2) bindende fra 1.1.2015 (NB! Egen frist for   EC-nr 266-028-2).

Gjennomført i norsk regelverk

758/2013

Korrigendum, rettelser i vedlegg VI til CLP 

Trådt i kraft

Gjennomført i norsk regelverk

487/2013  

4. ATP

Endringer i kriterier som følge av GHS   fjerde revisjon, bl.a. fys/kjem, P-setninger, unntak merking småemballasje

Trådt i kraft, bindende fra 1.12 2014 for stoffer, 1.6.2015 for   stoffblandinger

Gjennomført i norsk regelverk

618/2012

3. ATP

Endringer i klassifisering av stoffer,   vedlegg VI

Trådt i kraft

Gjennomført i norsk regelverk

286/2011   2. ATP

Endringer i kriterier som følge av GHS   tredje revisjon, hovedsakelig miljø og allergi

Trådt i kraft, bindende fra 1.12 2012 for stoffer, 1.6.2015 for   stoffblandinger

Gjennomført i norsk regelverk, bindende fra 1.12 2012 for stoffer,   1.6.2015 for stoffblandinger

790/2009   1. ATP

Endringer i klassifisering av stoffer,   vedlegg VI

Trådt i kraft

Gjennomført i norsk regelverk

440/2010

 

Ny gebyrforordning til CLP

Trådt i kraft

Gjennomført i norsk regelverk

Tjenester og verktøy

Tema

Kategori