TEOTIL: Kildefordelte tilførsler av nitrogen og fosfor til norske kystområder i 2011 - tabeller og figurer

Teoretiske tilførselsberegninger av nitrogen og fosfor til norske kystområder for 2011 er utført av NIVA på oppdrag fra Klif i 2012. Datagrunnlaget kommer fra de nasjonale registerene; avløpsdata fra KOSTRA (tilrettelagt av SSB), produksjonsdata fra fiskeoppdrett (ALTINN, tilrettelagt av Fiskeridirektoratet), Industridata (tilrettelagt av Klif), tapskoeffiesienter for norsk jordbruk (tilrettelagt av BIOFORSK basert på nasjonale statistikk og empiriske data), avrenningskoeffisienter for norske naturområder (basert på empiriske data tilrettelagt av NIVA).

De mellomårlige variasjonene innen hver kildetype kan være store, men det er slik data foreligger i det offentlige kildemateriale. I 2011 vurderte Klif endringer av N og P i fôret til oppdrettsfisk gjennom de senere år og nye faktorer ble lagt til grunn for beregningene av utslipp. I 2012 er det gjort en tilbakeberegning av årlige tilførsler fra fiskeoppdrett tilbake til 2000.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
TA-2998
Språk:
NB

Publisert:
09.01.2013 00:00:00
Forfatter:
John Rune Selvik, Torulv Tjomsland, Tore Høgåsen
Opphav:
NIVA
Omfang:
22 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori