Januar

Vurdering av behov for nye krav til miljøsanering av kasserte kjøretøy

Type: Rapport | Nummer: TA-3046 | Utgiver:

16.01.13

Rapportering fra industri omfattet av kvoteplikt etter klimakvoteforskriften

Type: Veileder | Nummer: TA-3013 | Utgiver: Klif

31.01.13 Kvotepliktige utslipp skal rapporteres til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) innen 1. ma...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport - Effekter 2011

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2934 | Utgiver: NIVA

30.01.13 Rapporten presenterer resultater fra 2011 og trender gjennom tid for overvåking av luft, vann, og...

Veiledning til egenkontrollrapportering for landbasert industri

Type: Veileder | Nummer: TA-3012 | Utgiver: Klif

28.01.13 Veiledningen skal primært være et hjelpemiddel for industrien til å fylle ut skjemaene, men den e...

Kartlegging av miljøgifter rundt avfallforbrenningsanlegg

Type: Rapport | Nummer: TA-2911 | Utgiver: Norsk Energi

24.01.13 Formålet  med oppdraget har vært å framskaffe og sammenstille kunnskap om utslipp av tungmetaller...

Hazardous substances in fjords and coastal waters - 2011

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2974 | Utgiver: NIVA

16.01.13 The Norwegian contribution to OSPAR’s Coordinated Environmental Monitoring Programme (CEMP)...

Tilsynsstrategi for forurensingstilsynet 2012–2015

Type: Brosjyre | Nummer: TA-3007 | Utgiver: Klif

10.01.13 Tilsynsstrategien til forurensningstilsynet beskriver hva Klima- og forurensningsdirektoratet...

Eksempelsamling - tiltaksorientert overvåking for industribedrifter

Type: Veileder | Nummer: TA-2996 | Utgiver:

09.01.13 Vanndirektivet, gjennomført i norsk lovverk gjennom vannforskriften, omhandler innsjøer, elver,...

TEOTIL: Kildefordelte tilførsler av nitrogen og fosfor til norske kystområder i 2011 - tabeller og figurer

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2998 | Utgiver: NIVA

09.01.13 Teoretiske tilførselsberegninger av nitrogen og fosfor til norske kystområder for 2011 er utført ...

Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters – 2011

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2986 | Utgiver: NIVA

09.01.13 Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters in 2011 have been estimated in...

REACH registrering 2013

Type: Faktaark | Nummer: TA-3008 | Utgiver: Klif

02.01.13 REACH registrering 2013 – påminnelse til norske virksomheter. Virksomheter som fremstiller eller...