Overskridelser av tålegrenser for forsuring og nitrogen for Norge –

NIVA har på oppdrag fra Klif beregnet overskridelser a tålegrensene for forsuring i ferskvann og overgjødsling i terrestrisk miljø omtrent hvert femte år siden 1980. I 1980 var forsuring et av de store forurensningsproblemene i Norge, og årsaken var langtransporterte tilførsler av svovel- og nitrogenforbindelser fra kontinentet.
Omfanget av overskridelser avtok betydelig fra 1980 og fram til omtrent 2000. Nye beregninger utført i 2012 viser at tilførsler av luftforurensinger fortsatt har avtatt, men ikke like mye som tidligere.
Det har vært en nedgang på 27 prosent i avsetning av svovel i Norge i perioden 2007-2011, sammenliknet med perioden 2002-2006. Nedgangen i avsetningen av nitrogen har vær mindre (ni prosent) i samme periode.
De reduserte tilførslene av svovel har likevel ikke ført til like stor reduksjon i overskridelser av tålegrensene for forsuring av overflatevann. Siden perioden 2002-2006 har overskridelsene avtatt fra 10 prosent til 8 prosent. Overskridelsene av tålegrenser for overgjødsling av vegetasjon har ikke endret seg siden perioden 1992-1996, og er på 21 prosent.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
TA-2991
Språk:
NB

Publisert:
05.02.2013 00:00:00
Forfatter:
Espen Lund, Wenche Aas (NILU), Tore Høgåsen, Thorjørn Larssen
Opphav:
Klif
Omfang:
20 s.
ISBN:
978-82-577-6183-7
Sted:
Norge

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori