Februar

Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven

Type: Veileder | Nummer: TA-3019 | Utgiver: Klif

20.02.13 Hensikten med veilederen er å gi Fylkesmannen og Klif et bedre verktøy for å regulere luktutslipp...

Hazardous substances in plastic materials

Type: Rapport | Nummer: TA-3017 | Utgiver: Klif

19.02.13 The report presents information on the most used plastic types and their characteristics and uses...

Bakgrunnsdokument for utarbeidelse av miljøkvalitetsstandarder og klassifisering av miljøgifter i vann, sediment og biota

Type: Rapport | Nummer: TA-3001 | Utgiver: Klif

19.02.13 Nye norske miljøkvalitetsstandarder (vann, sediment, biota) og klassegrenser for en rekke miljøgi...

Deposition of major inorganic compounds in Norway 2007-2011

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2992 | Utgiver: NILU

07.02.13 Avsetning av svovel og nitrogenforbindelser i Norge i perioden 2007-2011 er beregnet på basis av...

Overskridelser av tålegrenser for forsuring og nitrogen for Norge –

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2991 | Utgiver: Klif

05.02.13 NIVA har på oppdrag fra Klif beregnet overskridelser a tålegrensene for forsuring i ferskvann og...

Veileder til egenrapporteringsskjema for avfalls- og industrideponier

Type: Veileder | Nummer: TA-3014 | Utgiver: Klif

01.02.13 Rapportering til forurensningsmyndigheten skal skje én gang i året med pålogging via nettportalen...