Underlagsmateriell for tverrsektoriell biogass-strategi

Produksjon og anvendelse av biogass i Norge kan redusere utslipp av klimagasser i flere sektorer, redusere ammoniakkutslipp, øke resirkulering av næringsstoffer, forbedre lokal luftkvalitet og redusere støybelastningen. I tillegg kan bruk av biogass bidra til oppnåelse av norske mål og forpliktelser, som for eksempel fornybarmålet for transportsektoren satt i Fornybardirektivet.

Rapporten beregner kostnader og nytteeffekter for produksjon og anvendelse av biogass fra husdyrgjødsel og våtorganisk avfall. Det samlede, uutnyttede potensialet for disse råstoffene er anslått å være 1,7 TWh på kort sikt, hvor våtorganisk avfall kan produsere 1 TWh og husdyrgjødsel 0,7 TWh. Når biogassen anvendes i bybusser er tiltakskostnadene estimert til 2300 kr/tonn CO2-ekv og 1100 kr/tonn CO2-ekv, for biogass fra henholdsvis husdyrgjødsel og våtorganisk avfall. Produksjonen basert på husdyrgjødsel vil gi høyere utslippsreduksjon (300 000 tonn CO2-ekv) enn biogassproduksjon basert på våtorganisk avfall (200 000 tonn CO2-ekv), til tross for at husdyrgjødsel gir en lavere energiproduksjon. Den bedriftsøkonomiske lønnsomheten for de to råstoffene er svært ulike, med produksjonskostnader på 1,27kr/kWh for husdyrgjødsel og 0,002kr/kWh for våtorganisk avfall.

Det er mange virkemidler som kan bidra til å øke produksjon og anvendelse av biogass, og disse bør ses i sammenheng med hverandre for å oppnå best mulig effekt. Hvilke virkemidler som vil gi best effekt, avhenger av hvilke mål man ønsker å oppnå. Dersom det innføres virkemidler som hovedsakelig øker etterspørselen etter biogass og/eller biogjødsel, vil de mest lønnsomme anleggene bli utløst, det vil si anlegg som benytter våtorganisk avfall i produksjonen. Dersom man ønsker å stimulere til biogassproduksjon basert på husdyrgjødsel, er det viktig å innføre regulative virkemidler eller "push"-faktorer. For å få utløst så mange positive effekter som mulig, er det viktig med virkemidler som påvirker hele verdikjeden. Forutsigbarhet i rammebetingelsene er spesielt viktig for å få aktørene til å satse på å bygge opp en verdikjede for biogass.


Type:
Rapport
Nummer:
TA-3020
Språk:
NB

Publisert:
10.04.2013 00:00:00
Forfatter:
Thea Marcelia Sletten, Christine Maass
Opphav:
Klif
Omfang:
246 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema