Foreløpig evaluering av fjerning av sluttbehandlingsavgiften på forbrenning

Sluttbehandlingsavgiften på avfallsforbrenning ble fjernet i Norge fra 1. oktober 2010. Dette var begrunnet med at Sverige fjernet sin avgift og at den norske avgiften ville skape konkurransevridninger i det norsk-svenske markedet for brennbart avfall. I forkant av denne beslutningen gjorde Finansdepartementet en vurdering av konkurransesituasjonen i markedet.  I Finansdepartementets forslag til statsbudsjett (Meld. St. 2 (2009-2010) revidert nasjonalbudsjett 2010), ble det sagt at regjeringen vil følge med på utviklingen i avfallsmarkedet for å se om fjerning av avgiften ville kunne få betydning for materialgjenvinning. I innstillingen ble det også krevd at det etter en viss tid skal legges frem en evaluering av miljøkonsekvensene av at forbrenningsavgiften ble fjernet.
Målsettingen med dette oppdraget er å avdekke om avfallsstrømmene har endret seg som følge av avgiftsbortfallet, og hvilke miljøkonsekvenser dette eventuelt har gitt. Det er gjennomført en kartlegging av statistikk, innhenting av synspunkter fra bransjeorganisasjoner, kartlegging av endringer i utslipp ved forbrenningsanleggene og ved beregning av miljøkonsekvenser.


Type:
Rapport
Nummer:
TA-2983
Språk:
NB

Volum:
50 s.
Publisert:
05.11.2012 00:00:00
Forfatter:
Olav Skogesal, Mepex Consult AS, Ole Lislebø, Xrgia AS
Opphav:
Mepex Consult AS

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema