Retningslinjer for miljøovervåking av petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel

Publikasjonen er utgått og erstattet av M-300.

Retningslinjene dekker omfang, gjennomføring og rapportering av miljøundersøkelsene som operatørselskapene skal gjennomføre som et av vilkårene for å drive petroleumsaktiviteten til havs.


Type:
Ingen

Omfang:
.

Tema