Miljøundersøkelser ved deponi på Grefsheim gård, Ringsaker kommune

Sedimentprøver tatt i Mjøsa utenfor et gammelt avfallsdeponi på Grefsheim gård våren 2008 viste relativt høye verdier av DDT. Disse undersøkelsene viste at deponiet trolig inneholder DDT og er en aktiv kilde til DDT som er funnet i Mjøsa. I november 2008 ble det gjennomført en grunnundersøkelse på avfallsdeponiet for å avklare forurensningssituasjonen. Det ble gravd 12 sjakter i dybde ned til 2-2.5 meter. Jordprøver fra 7 sjakter ble analysert med hensyn på ΣDDT, metaller og arsen. Tre jordprøver fra området nord og øst for deponiet ble også analysert med hensyn på de samme parametrene. Analysene viste at det fantes et område med svært høyt innhold av ΣDDT (144 mg/kg TS). Dette er høyere enn grensen for farlig avfall for DDT (50 mg/kg). Innholdet av metaller og arsen var også stedvis høyt i deponiet. Følgende tiltak anbefales for å redusere miljøbelastningen fra deponiet: 1) Fjerning av forurensete masser rundt SJ4 og nedover mot Mjøsa (mot sjakt SJ9, SJ10); 2) Den nordlige delen av deponiet (nord for stikkvei) tildekkes; 3) Overflateavrenning fra dyrkede områder vest for deponiet avskjæres i deponiets bakkant og ledes utenom deponiet.


Type:
Rapport
Nummer:
TA-2488
Språk:
NB

Publisert:
16.03.2009 00:00:00
Forfatter:
Carl Einar Amundsen og Thomas Hartnik
Opphav:
Bioforsk
Omfang:
21 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema