Screening of organophosphorousous flame retardants 2010

På oppdrag av KLIF har IVM, NVH og NINA gjennomført en kartlegging av 14 fosfororganiske flammehemmere (PFR) i Norge i 2010. PFR ble analysert i sedimenter og et utvalg akvatiske, marine og terrestriske arter. PFR ble hovedsakelig funnet i sedimenter, med langt høyere konsentrasjoner i nærheten av renseanlegg (urbane lokaliteter), sammenlignet med referanseområdet (rural lokalitet). Generelt ble det funnet lave nivåer av PFR i biota, med unntak av ørret fra Mjøsa, hvor det ble funnet relativt høye konsentrasjoner av TPhP. I enkelte fugleegg og blod prøver ble det målt PFR. Kanskje mest interessant var funnet av TiBP i blod fra svartbak og skarv på Hornøya, men ikke i de samme artene på Sklinna. Den økotoksikologiske betydningen av PFR i fugl og fisk er vanskelig å vurdere i mangel på eksperimentelle data. Konsentrasjonene av TCEP og TCPP i sedimentprøvene var lavere enn ‖predicted no-effect concentrations‖ (PNECs), og antyder dermed liten økotoksikologisk risiko forbundet med disse forbindelsene.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
TA-2786
Språk:
EN

Publisert:
16.06.2011 00:00:00
Forfatter:
Pim Leonards (Project leader), Eirik H. Steindal, Ike van der Veen, Vidar Berg, Jan Ove Bustnes, Stefan van Leeuwen
Opphav:
IVM VU University Amsterdam
Omfang:
69 s.
Sted:
Amsterdam

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Kategori