Petroleumsvirksomhetens arbeid med nullutslipp. Klima- og forurensningsdirektoratets vurdering av måloppnåelse for nullutslippsarbeidet april 2010

Målet for miljøfarlige tilsatte kjemikalier har i flere år blitt ansett som oppfylt. Av sikkerhetsmessige og tekniske hensyn vil det fortsatt være noe utslipp av miljøfarlige stoffer til sjø også i årene som kommer
Reduksjonene i utslipp av olje og naturlige forekommende stoffer med produsert vann har vært mindre enn forventet. OSPARs mål om reduksjon i utslipp av olje på 15 % er imidlertid nådd. For PAH har det ikke vært noen endring av betydning i forhold til rapporterte tall i 2003. Utslippsreduksjonen av alkylfenoler har vært i tråd med målsetningen om stans eller minimering av utslipp. Utslippene av tungmetaller fra petroleumsvirksomheten er lave sammenlignet med de totale nasjonale utslippene
Klima- og forurensningsdirektoratet har gitt anbefalinger til videre arbeid med nullutslipp.

Type:
Rapport
Nummer:
TA-2637
Språk:
NB

Publisert:
13.04.2010 14:27:00
Opphav:
Klima- og forurensningsdirektoratet
Omfang:
55 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema