Ulovlig eksport og import av farlig avfall med tank- og bulkskip. Opplegg for en mer effektiv kontroll

Statens forurensningstilsyn (SFT) inviterte sommeren 2008 Kystverket, Sjøfartsdirektoratet (SD), Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til et samarbeid for å vurdere bedre kontroll med ulovlig eksport og import av farlig avfall via havner. En gruppe med deltakere fra disse etatene legger med dette fram en utredning av en mulig løsning for et effektivt og samordnet kontrollopplegg
Utgangspunktet for samarbeidet har vært bedre kontroll med ulovlig eksport og import av farlig avfall med tank- og bulkskip. For oversiktens skyld har gruppen funnet det hensiktsmessig å omtale alle former for grensekryssende forsendelser av farlig avfall med lasteskip. Beskrivelsen av kontrollopplegg for eksport av farlig avfall i containere og som stykkgods, er hentet fra det pågående samarbeidet mellom Tollvesenet og SFT.

Type:
Rapport
Nummer:
TA-2554
Språk:
NB

Publisert:
02.03.2010 09:55:16
Opphav:
Statens forurensningstilsyn
Omfang:
36 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema