Kjemiske analyser av sedimentkjerner fra deponiområdet ved Malmøykalven og randområdene

Sedimentkjerner er blitt innsamlet i området rundt dypvannsdeponiet utenfor Malmøykalven, som er en del av Bekkelagsbassenget. Målsettingen har vært å undersøke om forurensningsnivået i overflaten av sedimentene er blitt høyere i randområdet til deponiet som følge av ukontrollert spredning av forurenset slam fra deponiet. Med få unntak øker forurensingsgraden nedover i sedimentkjernene, noe som reflekterer den generelle endringen i belastningen av disse miljøgiftene på indre Oslofjord over tid. Forurensingsnivået av kvikksølv i sedimentene var høyest i 1960-årene og PCB i 1970-årene. Senere har tilførselen av kvikksølv og PCB til sedimentene avtatt. Undersøkelsen kan tyde på noe påvirkning fra deponiet på en lokalitet ca. 500 m sør for det området som er regulert til dypvannsdeponi og en stasjon ca. 500 m nord for deponiet. Begge stasjonene ligger i Bekkelagsbassenget og forurensingsnivået i overflatesedimentet er på samme nivå eller litt lavere enn i området rundt Nesoddtangen og utenfor Bygdøy. Basert på analyser av kvikksølv og PCB, som er to sentrale miljøgifter, kan det konkluderes med at sjøbunnen utenfor deponiet ikke er blitt mer forurenset etter at dypvannsdeponiet ved Malmøykalven ble etablert.


Type:
Rapport
Nummer:
TA-2424
Språk:
NB

Publisert:
28.02.2009 00:00:00
Forfatter:
Jens Skei, Hans C. Nilsson
Opphav:
NIVA
Omfang:
54 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema