Kartlegging av sjøbunn med sedimentprofilbilder (SPI) i indre Oslofjord knyttet til mudring og tildekking i Oslo havn og dypvannsdeponering ved Malmøykalven – 2008

Overvåkingen med sedimentprofilfotografering (SPI) skal dokumentere eventuell avsetning av muddermasser i randområdene, til mudringsområdet og til dypvanndeponiet under anleggsperioden, samt forandringer i fauna og sedimentstruktur. Bunnforholdene i området varierte mellom meget god og meget dårlig. En tydelig dybdegradient ble observert med dårligere forhold på større dyp. Generelt var forholdene i de dypere delene av de studerte områdene med bløtbunn likt de som ble observert i 2007, men noe dårligere enn i 2006. Dette kan for en stor del forklares av dårligere oksygenforhold på grunn av dårlig vannutskiftning i området. Det er ikke noe som tyder på at det pågående oppryddingsarbeidet i Oslo havn har noe med dette å gjøre. I mudrings- og tildekkingsområdene i henholdsvis Bjørvika og ved Rådhuskaia, er sedimentene forstyrret. Dette skyldes at områdene nylig er henholdsvis mudret og tildekket med rene masser. Deler av områdene som ble tildekket i 2006/2007 er rekolonisert av bunnfauna. Sammenligning med SPI-bilder som ble tatt i 2005, før mudrings- og
deponeringsarbeidet startet, viser ingen unormal sedimentasjon i områder hvor bilder er tatt utenom de områdene som er definert som tiltaksområder.


Type:
Rapport
Nummer:
TA-2434
Språk:
NB

Volum:
Publisert:
28.02.2009 00:00:00
Forfatter:
Hans C Nilsson
Opphav:
Norsk institutt for vannforskning
Omfang:
21 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema