PAH-forurensning av sjøbunn. En oversikt over kunnskapsstatus

Foreliggende rapport sammenstiller viktig kunnskap om forurensning av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i sjøbunn. Motivet for utarbeidelse av foreliggende rapport er Regjeringens handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn, som er nærmere beskrevet i Stortingsmelding nr. 14 (2006-2007) ¿Sammen for et giftfritt miljø¿. Rapporten gjengir kunnskapsstatus vedrørende hvordan PAH i ulike typer bunnsedimenter kan påvirke miljøet og human helse (i henhold til grenseverdier i sjømat). Rapporten er begrenset til å omtale bunnsedimenter hvor PAH er den dominerende forurensningen og følgende er i fokus: (1.) PAH i kystmiljøet ¿ Kilder og konsekvenser for norske resipienter, (2.) PAH i Norge ¿ Status og utslippsprognoser mot 2010, (3.) Variabler av betydning for biotilgjengelighet av PAH i sedimenter, (4.) Variabler av betydning for transport av PAH til næringskjeden (5.) PAH-forurensning og ¿god økologisk status¿ i henhold til EUs vanndirektiv, (6.) Bioakkumulering av PAH fra sedimenter ¿ prosesser for opptak og utskillelse (7.) Biologiske effekter av PAH (8.) Egnede undersøkelser for evaluering av miljørisiko knyttet til PAH-forurenset sediment og (9.) Kunnskapshullforbundet med de ovennevnte 8 punkter.

Type:
Rapport
Nummer:
TA-2583
Språk:
NB

Publisert:
21.12.2009 13:39:58
Forfatter:
Ruus, Anders, Grung, Merete, Green, Norman W., Bakke, Torgeir, Oug, Eivind, Hylland, Ketil
Opphav:
Norsk institutt for vannforskning
Omfang:
82 s.
ISBN:
978-82-577-5623-9
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema