Miljøgifter i ferskvannsfisk, 2008. Kvikksølv i abbor og organiske miljøgifter i ørret

Kvikksølv og persistente organiske miljøgifter ble analysert i henholdsvis abbor og ørret, fisket i år 2008 i innsjøer i Sør-Norge uten kjente punktutslipp av miljøgifter. Antallet bestander var 28 og 20 for henholdsvis abbor og ørret. Kvikksølvkonsentrasjonene i abbor var høyest på indre deler av Østlandet og i Østfold.

Sammenliknet med data fra 1991 hadde konsentrasjonen i ti bestander økt med 63 %. I gjennomsnitt oversteg konsentrasjonene EUs grenseverdier på 0,5 mg/kg når fisken ble omlag 24 cm eller 200 g. Innholdet av organiske miljøgifter i ørret var gjennomgående lavt og hadde et geografisk variasjonsmønster som sammenfaller med avsetningsmønsteret for atmosfæriske langtransporterte miljøgifter. Ingen bestander hadde konsentrasjoner av dioksiner og dioksinliknende PCB som oversteg EUs omsetningsgrense på 8 pg TE/kg. For visse miljøgifter, som PCB og DDT, ble det påvist en signifikante reduksjoner sammenliknet med data fra 1998.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
TA-2544
Språk:
NB

Volum:
1056/09
Publisert:
11.08.2009 00:00:00
Forfatter:
Fjeld, Eirik, Rognerud, Sigurd
Opphav:
Norsk institutt for vannforskning
Omfang:
66 s. + vedlegg
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker