Klimatilpassingar - Rettleiing om moglege tiltak i avløpsanlegg

Klimaet kjem til å endre seg i dei komande tiåra. Dette vil kunne medverke til å auke forureiningsutsleppa frå avløpssystema dersom det ikkje blir sett inn kompenserande tiltak. Tiltak bør setjast i verk for avløpsanlegg som blir bygde eller fornya, for mange av dei skal vere i funksjon i mange tiår, spesielt avløpsleidningsnettet. Rettleiinga viser prognosar for klimaendringar. Det er vidare foreslått ein framgangsmåte for korleis kommunane kan gjere ein tiltaksanalyse mot verknadene av klimaendringane.


Type:
Veileder
Nummer:
TA-2419
Språk:
NN

Publisert:
28.05.2008 00:00:00
Forfatter:
Lindholm, Oddvar
Opphav:
NORVAR Norsk VA-verk forening
Omfang:
48 s.
ISBN:
978-82-7655-546-2
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema