Veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann - Revisjon av klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann og sedimenter

Veilederen erstatter deler av veiledning 97:03 Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann. Det er utarbeidet nye grenseverdier mellom tilstandsklassene for metaller og organiske miljøgifter i vann og sedimenter. Veilederen er revidert på basis av ny og økt kunnskap om enkeltstoffer og innebærer en overgang til et mer risiko-/effektbasert system for klassifisering av forurensede sedimenter. Alle klassifiseringsgrenser utenom øvre grense for bakgrunnsverdier (klasse I) er nå beregnet ut fra risiko/effekt.

Merk: TA-2229 er eratattet av M-608. Grenseverdier for PAH16 og forvaltningsmessige grenseverdier for TBT i sediment mangler i M-608, så her må TA-2229 fortsatt brukes. Alle grenseverdier skal inn i klassifiseringsveilederen for miljøtilstand i vann 02:2013.


Type:
Veileder
Nummer:
TA-2229
Språk:
NB

Publisert:
27.02.2008 14:25:00
Forfatter:
Breedveld, Gijs, Källqvist, T., Oen, Amy M. P., Ruus, Anders, Kibsgaard, Anne, Helland, Aud, Hylland, Ketil, Eek, Espen, Bakke, Torgeir
Opphav:
Norsk institutt for vannforskning
Omfang:
12 s.
ISBN:
978-82-7655-537-0
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema