Supplerende tiltaksovervåking i indre Oslofjord - miljøgifter i blåskjell, fisk og reker. Årsrapport 2007

Det foretas tiltak for å bedre miljøtilstanden i indre Oslofjord. Tiltakene innebærer at forurensede sedimenter fjernes fra bunnen langs kaiområdene ved mudring og deponeres på 70 m dyp ved Malmøykalven. I fm med tiltakene gjennomføres overvåking av miljøgiftinnholdet i
organismer (blåskjell, fisk og reker). I denne rapporten er hovedfokus på 2007-resultatene fra den kortsiktige overvåkingen av miljøgifter i
blåskjell fra tiltaks-/mudringsområdet, Malmøykalven og Gressholmen. Resultatene ga ingen holdepunkter for at deponeringen har gitt
vesentlig forhøyede konsentrasjoner av miljøgifter i blåskjell fra Malmøykalven i 2007, mens det ved mudringsområdet ble observert noe
høyere konsentrasjoner av kobber, bly og organiske miljøgifter som trolig skyldes mudringsarbeidene og annen havneaktivitet.


Type:
Rapport
Nummer:
TA-2383
Språk:
NB

Publisert:
28.02.2008 00:00:00
Forfatter:
John Arthur Berge, Merete Schøyen, Sigurd Øxnevad
Opphav:
NIVA
Omfang:
64 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema