Forurensning i bunnsedimenter i sjøområder med skipsverft

SFTs landsomfattende database over skipsverft er sammenholdt med NIVAs database over miljøgifter i marine sedimenter for å vurdere forurensningen i sedimentene utenfor verftsområder. Miljøgiftdatabasen er oppdatert med eksisterende elektroniske data fra bl.a. Fylkesmannens miljøvernavdelinger og kystkommuner. Sammenstillingen viser at sjøområdene utenfor skipsverft i en sone på 2 km er sterkt til meget sterkt forurenset av TBT og PAH. Områdene er i mindre grad forurenset av metaller og PCB. 144 områder er vurdert, hvorav 40 tilhører SFTs kategori 1 og 70 i kategori 2.

Type:
Rapport
Nummer:
TA-2145
Språk:
NB

Publisert:
05.01.2007 10:49:48
Forfatter:
Severinsen, Gunnar, Green, Norman W., Rygg, Brage, Helland, Aud
Opphav:
Norsk institutt for vannforskning
Omfang:
36 s.
ISBN:
82-577-4849-8
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema