Overvåking av miljøgifter i resipient for sigevann fra avfallsdeponier

Prosjektet har gjennomført målinger av miljøgifter nedstrøms deponier for kommunalt avfall. Det er tatt prøver av sigevann, sigevannssediment, bekkesediment og innsjøsediment fra tre deponier, og fisk fra to lokaliteter, for å se om deponier utgjør en viktig kilde for de utvalgte stoffene. Nivåene på kvikksølv og PCB i innsjø- og sigevannssedimentene fra denne undersøkelsen lå på nivå med tidligere undersøkelser og oversteg ikke normverdier til forurenset grunn. Det ble ikke funnet rester av plantevernmidler i sedimentene. Prøvene av sigevann og grunnvann inneholdt ikke målbare rester av kvikksølv, PCB og plantevernmidler. Innholdet av bromerte forbindelser er relativt lave i vann- og sedimentprøvene, med unntatt av prøven av grunnvann fra en av lokalitetene. Nivåene av bromerte forbindelser i prøvene av gjedde er vesentlig lavere enn rapporterte funn i gjedde fra Mjøsa, men høyere enn rapporterte funn i oppdrettslaks.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
TA-2186
Språk:
NB

Volum:
38/06
Publisert:
19.08.2007 00:00:00
Forfatter:
Haarstad, K., Borch, H.
Opphav:
Bioforsk Jord og Miljø
Omfang:
30 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker