Oppfølgende undersøkelser knyttet til sedimenttiltak i Kamfjordkilen, Sandefjordsfjorden

Det er gjennomført oppfølgende undersøkelser knyttet til pilotprosjektet på mudring og deponering av forurensede sedimenter i Kamfjordkilen. Dannelse av det løse overflatesjiktet påvist etter mudring er vedvarende. Netto tilførsel av partikler til Kilen er ca 1,5 tonn/døgn som i stor grad sedimenterer. Innholdet av kvikksølv og TBT i sedimenterende materiale har ikke endret seg over tid mens PCB-innholdet er redusert. Overløp og avrenning fra land bidrar med 6 % og 5 % av totalt tilført kvikksølv, og til sammen like mye som netto tilført PCB. Hegnabekken bidrar med tilsvarene mengde PCB. Propellslag fra fergene står for 45% av partikkeltilførselen, ca 10 % av kvikksølvtilførselen, 12 % av PCB-tilførselen og 58 % av TBT-tilførselen til vannet i Kilen. Mye av dette transporteres ut igjen. Resuspensjon i Kilen bidrar med 50 % av partikkeltilførselen til vannmassene. Indre del av Kilen bidrar med mer enn 50 % av sannsynlig spredning fra sedimentene av bly, PAH, PCB, og TBT. Søndre område bidrar tilsvarende for kvikksølv, Nordre område bidrar minst. Videre tiltak bør primært søke å dempe partikkeltransporten utenfra. En PCB-kilde øst for Hegnabekken bør elimineres. Det kan også være behov for mer stedegne beregninger av miljøgiftbidraget fra overløp og overvann.


Type:
Rapport
Nummer:
TA-2132
Språk:
NB

Publisert:
21.10.2005 00:00:00
Forfatter:
Torgeir Bakke, Arne Pettersen, Anne Kibsgaard, Eva Skarbøvik, Oddvar Lindholm, Jarle Molvær
Opphav:
NIVA
Omfang:
126 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema