Risikovurderinger knyttet til forurensede sedimenter: Med fokus på Kristiansandsfjorden

Målet med prosjektet har vært å øke kunnskapen om forurensede sedimenter og belyse hensyn som bør tas i forbindelse med beslutninger om tiltak for å stoppe eller redusere miljøeffekter av forurensede sedimenter. Prosjektet har tatt utgangspunkt i forurensningssituasjonen i Kristiansandsfjorden, men skal bidra til en generell oppbygging av nasjonal kunnskap om forurensede sedimenter. Temaet er komplisert og prosjektet har bare kunnet belyse enkelte hovedspørsmål. Fortsatt gjenstår mange ubesvarte spørsmål og det er derfor foreslått en del sentrale temaer å arbeide videre med. Resultatene og vurderingene som NIVA presenterer i rapporten er innspill til miljømyndighetene og andre i arbeidet med forurensede sedimenter i fjorder og havner. SFT anser rapporten for å være et nyttig faglig bidrag og underlagsmateriale i det videre arbeidet.

Type:
Rapport
Nummer:
TA-1864
Språk:
NB

Publisert:
15.05.2002 13:25:30
Opphav:
Statens forurensningstilsyn
Omfang:
107 s.
ISBN:
82-7655-447-4
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema