Risikokartlegging i kommunene. Håndbok for dimensjonering av interkommunal beredskap mot akutt forurensning

Håndboken "Risikokartlegging i kommunene" beskriver hvordan kommunene kan gjennomføre en kartlegging av hvilke farlige stoffer som finnes i området og hvilke områder som er mest truet av slik forurensning. Kartleggingen anbefales gjennomført samlet for hvert beredskapsområde (region) ved at hver kommune utfører separate kartlegginger etter samme mal, og at dataene sammenstilles av en arbeidsgruppe for beredskapsområdet samlet. Håndboken dekker både akutt forurensning på sjøen og på land, dvs. det tradisjonelle oljevernet og kjemikalieberedskapen på land. Ulykker med kommunalt beredskapsansvar er fokusert.

Type:
Veileder
Nummer:
TA-1150
Språk:
NB

Publisert:
31.07.2007 09:08:00
Forfatter:
Drolshammer, Lars, Nittve, Anders
Opphav:
Statens forurensningstilsyn
Omfang:
79 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema