Publikasjoner fra klif

Finn publikasjoner

Her finner publikasjoner fra Miljødirektoratet fram til mars 2019, og publikasjoner fra tidligere Direktoratet for naturforvaltning (DN), Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Statens forurensningstilsyn (SFT).

Språk:Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes: Annual report 2011

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA 3035 | Utgiver: NILU

30.06.13 Monitoring of greenhouse gasses and aerosols at Svalbard and Birkenes. Annual report 2011

Tilførselsprogrammet 2012 : Overvåking av tilførsler og miljøtilstand i Barentshavet og Lofotenområdet

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-3042 | Utgiver: Klif

30.06.13 Denne rapporten beskriver beregninger av tilførsel av olje, miljøgifter og radioaktive stoffer fr...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport – vannkjemiske effekter 2012

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-3033 | Utgiver: NIVA

27.06.13 Rapporten presenterer resultater fra overvåking av vannkjemi i 2012 og trender over tid under...

Tilførselsprogrammet 2012 : Overvåking av havforsuring av norske farvann

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-3043 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

25.06.13 Denne rapporten gjelder undersøkelser av havforsuring som er utført av IMR, NIVA og BCCR på oppdr...

Deklarasjonssystemet for farlig avfall - årsrapport 2012

Type: Oppdragsrapport | Nummer: TA-3044 | Utgiver:

24.06.13 Rapporten oppsummerer nøkkeltall og erfaringer fra driften i 2012. I tillegg gir rapporten oversi...

Miljøgifter i fisk og zooplankton i Mjøsa, 2012

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-3028 | Utgiver:

19.06.13 Konsentrasjonen av bromerte flammehemmere (PBDE, HBCDD), PCB, DDT med nebrytningsprodukter,...

Regelverksendringer som krever utvikling av nye miljøteknologier

Type: Oppdragsrapport | Nummer: TA-3024 | Utgiver:

11.06.13 Basert på resultater fra utredningsarbeid gjennomført på miljøteknologiområdet vet man at forvent...

Avfallssug – effekter på materialgjenvinning

Type: Rapport | Nummer: TA-3037 | Utgiver: Hjellnes Consult as

23.05.13 Foreliggende rapport presenterer erfaringer om materialgjenvinning ved bruk av avfallssuganlegg....

Miljøovervåking av sukkertare langs kysten – Sukkertareovervåkingsprogrammet. Årsrapport for 2012.

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-3029 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Klima- og forurensningsdirektoratet

13.05.13 Årsrapporten fra Sukkertareovervåkingsprogrammet beskriver tilstanden til sukkertare og miljøstat...

Kostnadsvurderinger – nedgravde løsninger

Type: Rapport | Nummer: TA-3036 | Utgiver: Klif

04.05.13 Klif har fått i oppdrag fra Miljøverndepartementet å utrede forslag til mulig endring av...

Annexes to National Inventory Report

Type: Rapport | Nummer: TA-3031 | Utgiver: Klif

18.04.13 Vedlegg til National Inventory Report

National Inventory Report, Greenhouse Gas Emissions 1990-2011

Type: Rapport | Nummer: TA-3030 | Utgiver: Klif

18.04.13 Norges rapportering av utslipp av klimagasser for årene 1990-2011. Rapporten viser hvordan de uli...

Sukkertareovervåking – Datarapport 2012

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-3032 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Klima- og forurensningsdirektoratet

15.04.13 Datarapporten inneholder: Hydrografiske/hydrokjemiske observasjoner fra januar til november 2012...

Refusjonsordningen for spillolje - Årsrapport 2012

Type: Rapport | Nummer: TA-3023 | Utgiver: COWI

10.04.13 Foreliggende rapport beskriver driften av refusjonsordningen for spillolje i 2012. Ordningen har...

Underlagsmateriell for tverrsektoriell biogass-strategi

Type: Rapport | Nummer: TA-3020 | Utgiver: Klif

10.04.13 Produksjon og anvendelse av biogass i Norge kan redusere utslipp av klimagasser i flere sektorer,...

Prioriterte miljøgifter: Nasjonale utslipp - status 2010

Type: Rapport | Nummer: TA-2981 | Utgiver: Klif

08.04.13 Rapporten inneholder oversikt over nasjonale utslippsmengder for prioriterte miljøgifter i 1995, ...

Kjemisk overflatebehandling

Type: Faktaark | Nummer: TA-3016 | Utgiver: Klif

15.03.13 Virksomheter med kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling bruker kjemikalier som er meget...

Regresjonsanalyse av klimagassutslipp fra godstransport

Type: Rapport | Nummer: TA-3027 | Utgiver: Klif

15.03.13 Følgende vedlegg er en presentasjon av analysearbeid gjennomført av Klif i forbindelse med...

Regresjonsanalyse av klimagassutslippene fra personbiler

Type: Rapport | Nummer: TA-3026 | Utgiver: Klif

15.03.13 Følgende vedlegg er en presentasjon av analysearbeid gjennomført av Klif i forbindelse med...

Utslipp av klimagasser i Norge fra 1990-2010 - Trender og drivkrefter

Type: Rapport | Nummer: TA-3022 | Utgiver: Klif

15.03.13 Utslipp av klimagasser i Norge fra 1990-2010 – trender og drivkrefter, er en rapport som...

Climate and Pollution Agency – International Projects and Partnerships 2012

Type: Rapport | Nummer: TA-3015 | Utgiver: Klif

14.03.13 The report describes the agency's work with partners, mainly authorities in other countries, to...

Miljøleiingssystemet i Klif

Type: Rapport | Nummer: TA-3011 | Utgiver: Klif

07.03.13 Rapporten presenterer resultata for 2012 av det interne miljøarbeidet. Direktoratets miljøleiings...

Compilation of Norwegian Screening Data for Selected Contaminants (2002 – 2012)

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2982 | Utgiver: Klif

06.03.13 This report presents a summary of 10 year of screening studies of emerging or newly prioritized...

Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven

Type: Veileder | Nummer: TA-3019 | Utgiver: Klif

20.02.13 Hensikten med veilederen er å gi Fylkesmannen og Klif et bedre verktøy for å regulere luktutslipp...