Landskonferanse Friluftsliv

Friluftskonferansen i Kristiansand i 2007 var den sjuende i rekken av slike konferanser. Blant viktige tema på konferansen var Regjeringens friluftslivspolitikk og oppfølging av St.meld. 39 (2000-2001) ”Friluftsliv – ein veg til høgare livskvalitet”, friluftsliv og helse, universell utforming og friluftsliv for funksjonshemmede og utfordringer for allemannsretten.

Konferansen er et møtested for friluftslivsmyndigheter, organisasjoner og andre som arbeider med friluftsliv på ulike nivå og med ulike innfallsvinkler. Konferansen arrangeres hvert 3. år.

Foredrag dag 1 (162 kb, pdf-fil)

Foredrag dag 2
Sesjon 1 (3827 kb, pdf-fil)
Sesjon 2 (11981 kb, pdf-fil)
Sesjon 3 (90 kb, pdf-fil)
Sesjon 4 (3797, pdf-fil)

Foredrag dag 3 (2914 kb, pdf-fil)

Nedlastbar versjon:
Kapittelvis:

Omslag (1000 kb, pdf-fil)
Forord. Innhold. (29 kb, pdf-fil)
Kap. 1.   Regjeringens friluftslivspolitikk (47 kb, pdf-fil)
Kap. 2.   Hvordan gjøre friluftsliv til kommunalt og fylkeskommunalt innsatsfelt? (46 kb, pdf-fil)
Kap. 3.   Friluftslivsorganisasjonenes rolle i utviklingen av framtidas friluftsliv (35 kb, pdf-fil)
Kap. 4.   Friluftslivets betydning for psykisk helse (22 kb, pdf-fil)
Kap. 5.   Rettferdig fordeling gir god folkehelse - om friluftslivets rolle for å redusere sosiale.. (53 kb, pdf-fil)
Kap. 6.   Sesjon 1: Friluftsliv og arealplanlegging
Kap. 6.1. Virkemidler for å ta vare på urbane friluftsområder (52 kb, pdf-fil)
Kap. 6.2. Hytter i hytt og vær, - en trussel mot norsk natur og friluftsliv? (3754 kb, pdf-fil)
Kap. 6.3. Forum for natur og friluftsliv (FNF) - effektivt redskap for forsvar av frilufts­arealer eller... (34kb, pdf-fil)
Kap. 6.4. Kampen mot post- og telebygget, - hvorfor vi lykkes (13kb, pdf-fil)

Kap. 7.   Sesjon 2: Friluftsliv – universell utforming aktivitet for alle
Kap. 7.1.
Friluftslivets plass i regjeringas satsing på universell utforming (2352 kb, pdf-fil)
Kap. 7.2. Midtsand – pilotprosjekt for universell utforming av friluftslivsområder (3095 kb, pdf-fil)
Kap. 7.3. Kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming av friluftslivsområder (15 kb, pdf-fil)
Kap. 7.4. Eksempelsamling friluftslivsaktiviteter for funksjonshemmede (1326 kb, pdf-fil)
Kap. 7.5. Klart det går – kurs i friluftsliv for voksne som har ansvar for barn med funksjonsnedsettelser (5169 kb, pdf-fil)
Kap. 7.6. Friluftsenteret i Gamle Oslo, FRIGO, befolkningen i Oslo indre øst og Allemannsretten (1546 kb, pdf-fil)
Kap. 8. Sesjon 3: Friluftsliv et kommunalt satsingsfelt for helse og trivsel
Kap. 8.1. Internasjonal erfaring som bakgrunn for å velge friluftsliv som kommunalt satsingsfelt for.. (37 kb, pdf-fil)
Kap. 8.2. Helse i nærmiljøet – motivasjon og barrierer for å ta naturomgivelsene i bruk (47 kb, pdf-fil)
Kap. 8.3. Helse i hundremeterskogen - tilrettelegging for friluftsliv ved ....  (14 kb, pdf-fil)
Kap. 8.4. Friluftslivsorganisasjonene, en ressurs i kommunenes arbeid for folkehelse (23 kb, pdf-fil)
Kap. 9.   Sesjon 4: Friluftsliv – trender og utfordringer
Kap. 9.1. Framtidsscenarier for friluftslivet (2174 kb, pdf-fil)
Kap. 9.2. Utviklingstrekk og hovedtrender i friluftslivsutøvelse (679 kb, pdf-fil)
Kap. 9.3. Jakt og annen matauk, - etterlevninger fra fortidas.. (1607 kb, pdf-fil)
Kap. 9.4. Kystfriluftslivets utvikling sett fra kajakk (34 kb, pdf-fil)
Kap. 10.  Miljøbelastninger fra norsk fritidsforbruk (1262 kb, pdf-fil)
Kap. 11.  Friluftsloven 50 år;Hva nå? (40 kb, pdf-fil)
Kap. 12.  Friluftsliv – fra festtaler til handling i folkehelsearbeidet (2497 kb, pdf-fil)
Program (26 kb, pdf-fil)
Deltakerliste (670 kb, pdf-fil)


Type:
Rapport
Nummer:
DN-notat 3-2007
Språk:
NB

Publisert:
21.12.2007 00:00:00
Omfang:
130 sider
ISBN:

ISBN (trykt): 978-82-7072-726-1 
            (pdf): 978-82-7072-728-5 
ISSN (trykt): 0802-1546
            (pdf): 1890-7628


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori