Finn publikasjoner

Her finner publikasjoner fra Miljødirektoratet fram til mars 2019, og publikasjoner fra tidligere Direktoratet for naturforvaltning (DN), Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Statens forurensningstilsyn (SFT).

Språk:Oppsummering av resultater for aksjon pukkverk 2018

Type: Rapport | Nummer: M-1151 | Utgiver: Miljødirektoratet

12.11.18 Fylkesmannen har i en landsdekkende tilsynsaksjon i år kontrollert 113 pukkverk for å se hvordan...

Havforsuring i norske farvann

Type: Faktaark | Nummer: M-1130 | Utgiver: Miljødirektoratet, NORCE, NIVA, Havforskningsinstituttet , Universitetet i Bergen

09.11.18 Norske kystområder, fra Skagerrak i sør til Barentshavet i nord blir gradvis surere, men de...

Oppsummering av resultater for Kommunetilsyn 2017 - Forsøpling

Type: Rapport | Nummer: M-1144 | Utgiver: Miljødirektoratet

09.11.18 Av de 57 kommunene som ble kontrollert er det i Forurensning avdekket totalt 251 anmerkninger...

Kontroll av sports- og fritidsprodukter 2018

Type: Rapport | Nummer: M-1121 | Utgiver: Miljødirektoratet

08.11.18 47 sports- og fritidsprodukter ble undersøkt for innhold av regulerte helse- og miljøfarlige...

Miljøgifter i husstøv

Type: Rapport | Nummer: M-1110 | Utgiver:

01.11.18 Forekomsten av utvalgte miljøgifter i husstøv er beskrevet. I hovedsak har man støttet seg til...

Kildesporing av miljøgifter i kveite, basert på innhold av organiske og uorganiske miljøgifter i sedimenter fra ytre Sklinnadjupet

Type: Rapport | Nummer: M-1128 | Utgiver:

01.11.18 Grunnet forhøyd innhold av miljøgifter i atlantisk kveite, har Fiskedirektoratet stengt fiskefelt...

Kunnskapsgrunnlag for omsetningskrav i skipsfart

Type: Rapport | Nummer: M-1125 | Utgiver:

26.10.18 Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet har sammen utredet et teknisk kunnskapsgrunnlag for et...

Underlag om vederlagsfri levering av oppfisket marint avfall i havner

Type: Rapport | Nummer: M-1127 | Utgiver: SALT, Mepex

23.10.18 Rapporten presenterer kunnskapsgrunnlag for å vurdere ulike modeller for en fremtidig løsning med...

Miljøkrav for slakterier og kjøttbearbeidende industri

Type: Faktaark | Nummer: M-1113 | Utgiver: Miljødirektoratet

17.10.18 Miljøutfordringene i bransjen er særlig knyttet til utslipp av organisk materiale, næringssalter ...

Miljøkrav for fiskeforedlingsindustri

Type: Faktaark | Nummer: M-1112 | Utgiver: Miljødirektoratet

17.10.18 Miljøutfordringene i bransjen er særlig knyttet til avløpsvann, lukt, avfall, energi og kjemikali...

Tre forskjellige historier om en varmere verden mot 2100

Type: Faktaark | Nummer: M-1118 | Utgiver: Miljødirektoratet

16.10.18 Hvordan vil global oppvarmingen utvikle seg? Og hva vil det bety for livet på jorda? Hvilke...

Virkninger av 1,5 °C global oppvarming

Type: Faktaark | Nummer: M-1117 | Utgiver: Miljødirektoratet

16.10.18 Ekstremhendelser vil øke betydelig i en verden som er 1,5°C varmere enn førindustriell tid, og de...

Hovedbudskap fra rapporten om 1,5°C

Type: Faktaark | Nummer: M-1116 | Utgiver: Miljødirektoratet

16.10.18 Menneskelig aktivitet siden før-industriell tid og frem til 2017 har ført til en global oppvarmin...

Screening Programme 2017 - AMAP Assessment Compounds

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1080 | Utgiver:

12.10.18 This report summarizes the findings of a screening study on the occurrence of emerging substances...

Monitoring of environmental contaminants in air and precipitation - Annual report 2017

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1062 | Utgiver:

11.10.18 This monitoring report presents data from 2017 and time-trends for the Norwegian programme for...

Utsortering og materialgjenvinning av biologisk avfall og plastavfall

Type: Rapport | Nummer: M-1114 | Utgiver:

04.10.18 Det er gjennomført en konsekvensvurdering av tre alternative forslag til en forskrift med pålegg ...

Problemer med plast ved utfylling av sprengstein i sjø

Type: Faktaark | Nummer: M-1085 | Utgiver: Miljødirektoratet

28.09.18 Faktaark om problemer med plast ved utfylling av sprengstein i sjø, viser hvilke krav fylkesmanne...

Lær mer om FNs klimapanels spesialrapport om 1,5 °C

Type: Faktaark | Nummer: M-1108 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.09.18 I dette heftet for beslutningstakere, medier og andre presenterer vi bakgrunnsinformasjon og...

Kontrollordning for Vassdragskalk: Omsetningsstatistikk og analyseresultat 2017

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1079 | Utgiver: Miljødirektoratet

25.09.18 Årsrapporten 2017 for Kontrollordningen av vassdragskalk under Miljødirektoratet i Trondheim gir ...

Monitoring of long-range transported air pollutants in Norway - Annual Report 2017

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1064 | Utgiver: NILU

19.09.18 This report presents results from the monitoring of atmospheric composition and deposition of air...

Kartleggingsinstruks - Kartlegging av Viktige naturtyper for naturmangfold etter NiN2 i 2018

Type: Veileder | Nummer: M-1102 | Utgiver:

18.09.18 Denne instruksen beskriver kartlegging av Viktige naturtyper for naturmangfold etter Natur i Norg...

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation: Annual Report 2017

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1089 | Utgiver:

14.09.18 This report summarizes the results from the Norwegian monitoring programme on stratospheric ozone...

Screening programme 2017

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1063 | Utgiver:

13.09.18 This report summarizes the findings of a screening study into the occurrence of selected PBT...

Prioriterte miljøgifter i norsk ferskvannsfisk 2013-2016

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1075 | Utgiver:

11.09.18 Rapporten inneholder undersøkelser av miljøgiftkonsentrasjoner i Norsk ferskvannsfisk samlet inn...

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2017

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1069 | Utgiver:

30.08.18 Smelteverkene i NV-Russland slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller....