Finn publikasjoner

Her finner publikasjoner fra Miljødirektoratet fram til mars 2019, og publikasjoner fra tidligere Direktoratet for naturforvaltning (DN), Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Statens forurensningstilsyn (SFT).

Språk:Mellomlagring og sluttdisponering av jord- og steinmasser som ikke er forurenset

Type: Faktaark | Nummer: M-1243 | Utgiver: Miljødirektoratet

18.12.18 I dette faktaarket redegjør vi for kravene forurensningsloven stiller til mellomlagring og...

Kontroll av slim og putty 2018 - kjemisk analyse av regulerte stoffer i produkter

Type: Rapport | Nummer: M-1213 | Utgiver: Miljødirektoratet

06.12.18 Miljødirektoratet har undersøkt 14 slim og putty for innhold av regulerte helse- og miljøfarlige...

Gassovermetning i vassdrag – en kunnskapsoppsummering

Type: Rapport | Nummer: M-1126 | Utgiver: LFI

05.12.18 Denne publikasjonen sammenfatter internasjonal kunnskap om gassovermetning og dens miljøeffekter...

Occurrence of pearls in mussels (Mytilus spp.) from the Norwegian coast

Type: Rapport | Nummer: M-1173 | Utgiver: NIVA

03.12.18 Mussels (Mytilus spp.) from the Norwegian coast produce pearls, up to as many >360 pearls per...

Nationalpark Jotunheimen

Type: Brosjyre | Nummer: M-1090 | Utgiver: Miljødirektoratet

30.11.18 Nationalpark Jotunheimen Broschüre.

Jotunheimen nasjonalpark

Type: Brosjyre | Nummer: M-924 | Utgiver: Miljødirektoratet

30.11.18 Brosjyre om Jotunheimen nasjonalpark.

Jotunheimen National Park

Type: Brosjyre | Nummer: M-925 | Utgiver: Miljødirektoratet

30.11.18 Jotunheimen National Park Brochure.

Nationalpark Hallingskarvet

Type: Brosjyre | Nummer: M-1092 | Utgiver: Miljødirektoratet

30.11.18 Nationalpark Hallingskarvet Broschüre.

Hallingskarvet National Park

Type: Brosjyre | Nummer: M-1091 | Utgiver: Miljødirektoratet

30.11.18 Hallingskarvet National Park Brochure. 

Hallingskarvet nasjonalpark

Type: Brosjyre | Nummer: M-923 | Utgiver: Miljødirektoratet

30.11.18 Brosjyre om Hallingskarvet nasjonalpark.

Nationalpark Gutulia

Type: Brosjyre | Nummer: M-1095 | Utgiver: Miljødirektoratet

29.11.18 Nationalpark Gutulia Broschüre.

Gutulia National Park

Type: Brosjyre | Nummer: M-1094 | Utgiver: Miljødirektoratet

29.11.18 Gutulia National Park brochure.

Gutulia nasjonalpark

Type: Brosjyre | Nummer: M-1093 | Utgiver: Miljødirektoratet

29.11.18 Brosjyre om Gutulia nasjonalpark.

Konsulentbistand til testing og metodikkutvikling for kartlegging av naturtyper og beskrivelsesvariabler ved bruk av fjernmåling

Type: Rapport | Nummer: M-1183 | Utgiver:

27.11.18 Romlige analyser av utbredelse, samt endringer av naturtyper og naturegenskaper ved hjelp av...

Status for gjennomføring og effekt av tiltak

Type: Rapport | Nummer: M-1179 | Utgiver:

23.11.18 Faggrunnlag for revisjon av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.

Økosystemtjenester – grunnlaget for verdiskaping

Type: Rapport | Nummer: M-1178 | Utgiver:

23.11.18 Faggrunnlag for revisjon av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Risk assessment of contaminated sediments

Type: Ingen | Nummer: M-1132 | Utgiver:

22.11.18 Miljødirektoratets veileder for vurdering av miljørisiko fra forurenset sediment fokuserer på...

Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes in 2017

Type: Rapport | Nummer: M-1124 | Utgiver:

22.11.18 The report summaries the activities and results of the greenhouse gas monitoring at the Zeppelin...

Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør – tiltaksovervåking i 2017

Type: Rapport | Nummer: M-1133 | Utgiver:

20.11.18 I denne rapporten rapporteres resultater fra vannkjemisk og biologisk effektkontroll i 22 forsure...

PFBS i miljøet: Miljøovervåking og fysikalskkjemiske data knyttet til fordelingen av perfluorbutansulfonsyre i miljøet

Type: Rapport | Nummer: M-1122 | Utgiver:

20.11.18 En gjennomgang av litteraturen om fysikalskkjemiske data og miljøovervåking for perfluorbutansulf...

Miljøveileder for pukkverk

Type: Veileder | Nummer: M-1136 | Utgiver: Miljødirektoratet

20.11.18 Dette veiledningsdokumentet gir informasjon og tolkning av de ulike kravene i forurensningsloven,...

Contaminants in coastal waters of Norway 2017

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1120 | Utgiver:

19.11.18 The programme “Contaminants in coastal waters of Norway” (Miljøgifter i norske kystområder -...

Monitoring of environmental contaminants in freshwater ecosystems

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1106 | Utgiver:

19.11.18 This report consists of two parts, where part I reports the main findings of the annual monitorin...

Handlingsplan for elvemusling (Margaritifera margaritifera L.) 2019-2028

Type: Rapport | Nummer: M-1107 | Utgiver: NINA

13.11.18 Handlingsplanen for elvemusling inneholder en kunnskapsoversikt og en tiltaksplan som angir mål o...