Januar

Grønne tak som LOD- og miljøtiltak

Type: Rapport | Nummer: M-1153 | Utgiver:

31.01.19 Grønne tak kan bidra med mange økosystemtjenester og funksjoner som å holde tilbake og fordrøye...

Tidlig oppdagelse og varsling av nye fremmede arter i Norge

Type: Rapport | Nummer: M-1142 | Utgiver: NINA

30.01.19 System for overvåking av fremmede terrestriske karplanter og insekter.

Finansiell sikkerhet for anlegg som mottar, mellomlagrer og behandler farlig avfall

Type: Faktaark | Nummer: M-1265 | Utgiver: Miljødirektoratet

23.01.19 Anlegg for mottak, mellomlagring og behandling av farlig avfall skal ha en finansiell sikkerhet t...

Model development for high-resolution emissions from residential wood combustion

Type: Rapport | Nummer: M-1261 | Utgiver:

23.01.19 In this report, we describe the MetVed model developed to estimate emissions from residential woo...

Environmental Contaminants in an Urban Fjord, 2017

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1131 | Utgiver:

21.01.19 This programme, “Environmental Contaminants in an Urban Fjord” has covered sampling and analyses ...

Følgeevaluering av klimasats

Type: Rapport | Nummer: M-1205 | Utgiver:

17.01.19 Menon Economics har evaluert støtteordningen Klimasats, som forvaltes av Miljødirektoratet. Dette...

Bestandsstatus for fjellrev i Skandinavia nr: 1 2018

Type: Rapport | Nummer: M-1257 | Utgiver:

16.01.19 Metodikken knyttet til bestandsovervåking av fjellrev i Skandinavia og retningslinjer for...

Kildefordelte tilførsler av nitrogen og fosfor til norske kystområder i 2017 – tabeller, figurer og kart

Type: Rapport | Nummer: M-1252 | Utgiver:

09.01.19 Datarapporten omfatter resultater fra beregninger av tilførsler til prioriterte områder av...

Calculation of atmospheric nitrogen emissions from manure in Norwegian agriculture

Type: Rapport | Nummer: M-1255 | Utgiver:

09.01.19 Manure management in Norway is a source of emissions to air of ammonia (NH 3 ), nitrous oxide (N ...

Tiltak for å redusere utslipp av mikroplast og helse-og miljøfarlige stoffer fra marine småbåthavner

Type: Rapport | Nummer: M-1211 | Utgiver:

08.01.19 Dette prosjektet har til hensikt å beskrive utslipp av mikroplast og miljøgifter fra fritidsbåter...

Bio-Based and Biodegradable Plastics

Type: Rapport | Nummer: M-1206 | Utgiver: Miljødirektoratet

08.01.19 An Assessment of the Value Chain for Bio-Based and Biodegradable Plastics.

Atmospheric deposition and lateral transport of mercury in Norwegian drainage basins: A mercury budget for Norway

Type: Rapport | Nummer: M-1221 | Utgiver:

03.01.19 Redusert lufttransport og avsetning av kvikksølv (Hg) kan gi forbedret miljøtilstand i ferskvann ...

Overvåking av elvemusling i Ogna, Rogaland

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1182 | Utgiver: NINA

03.01.19 Tiltaksovervåking kalking 2017–2018.

Forslag til metode for klassifisering av hydromorfologisk tilstand i norske elver

Type: Rapport | Nummer: M-1214 | Utgiver:

03.01.19 Denne rapporten anbefaler metoder og forvaltningsverktøy for forbedret karakterisering og...

Næringsaktivitet og påvirkning

Type: Rapport | Nummer: M-1245 | Utgiver:

02.01.19 Faggrunnlag for oppdatering av forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.

Oppdatering av kunnskap om konsekvenser av klimaendringer i Norge

Type: Rapport | Nummer: M-1209 | Utgiver: Cicero, Vestlandsforsking

22.01.19 Formålet med denne rapporten er å sammenstille det eksisterende kunnskapsgrunnlaget om konsekvens...